Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Sats­lære III

 • Gjennomføres: 3. studieår, over to semestre.
 • Avsluttende vurdering: Hjemmeeksamen.
 • Forhåndskrav: Opptak til kandidatstudiet i musikkpedagogikk.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet omfatter tilegnelse av konkret kunnskap, oppøving av ferdighet, kreative arbeider og analyse av egne og andres komposisjoner og satser. Det legges også vekt på å stimulere evnen til å formulere og formidle kunstestetiske problemstillinger og knytte disse opp mot konkrete satstekniske situasjoner. Dette tverrfaglige perspektivet utgjør en underliggende dimensjon i emnet og betones stadig sterkere mot slutten av studiet. For å oppnå innsikt i ulike satstekniske fenomener, vil det brukes illustrasjoner fra ulike samtidsmusikalske genrer og historiske stiluttrykk.

Emnet bygger på Satslære II (MPSATS11).

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • viser evne til selvstendig kreativt arbeid og kunstnerisk innsikt
 • dokumenterer kunnskap om musikkens elementer og anvendelsen av disse
 • kan analysere og beskrive ulike satsteknikker på detalj- og helhetsnivå
 • kan arrangere, skape og vurdere egne satser skrevet for ulike instrumental- og vokalbesetninger
 • dokumenterer kunnskap om og et reflektert forhold til metodiske og didaktiske virkemidler i satslæreundervisningen

Innhold

Normalt vil emnet omfatte

 • berøring av ulike frisatsteknikker
 • grunnleggende komposisjonslære
 • komposisjon – verket som materiale
 • dramaturgien – verket som opplevelse
 • musikk som kunstverk
 • metodiske og didaktiske virkemidler i satslæreundervisningen

Så langt det er mulig vil valg av verk, litteratur og undervisningsformer bli samordnet med øvrige emner i studiet.

Organisering

Undervisningen gis i grupper, og kan variere mellom ukentlig undervisning og blokkundervisning. Det kan legges inn forelesninger, diskusjoner, kollokviearbeider, osv., i undervisningstimene.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

 1. Det er obligatorisk deltakelse i undervisningen ved fremføring av egne og medstudenters stykker
 2. Semesteroppgave: Studenten skal skrive et arrangement for klassens besetning.

Frist: Innen 15. desember skal semesteroppgaven leveres til faglærer.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved gradert karakter og fastsettes på grunnlag av en hjemmeeksamen. Vurderingen gjøres av minst to interne sensorer.

Hjemmeeksamen

Eksamensoppgaven er en komposisjonsoppgave.

Frist: Innen 15. mai skal eksamensoppgaven leveres i tre eksemplarer til eksamenskontoret.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 15. feb. 2021