Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Sats­tek­nik­ker og ana­ly­se I

 • Gjennomføres: 1. og 2. studieår, over fire semestre.
 • Avsluttende vurdering: Eksamensmappe.
 • Forhåndskrav: Opptak til kandidatstudiet i komposisjon.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet tar sikte på å utvikle studentens musikalske uttrykksevne gjennom kunnskap om og beherskelse av satstekniske virkemidler fra det 20. og 21. århundre. Undervisningen er organisert i moduler og legger vekt på gjennomgang av sentrale verk og komponister fra perioden.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • har kjennskap til et representativt repertoar fra det 20. og 21. århundre
 • har kjennskap til og forståelse av formprinsipper og komposisjonstekniske strategier i dette repertoaret
 • har kjennskap til og forståelse for musikkanalytiske strategier i dette repertoaret
 • kan utvikle et musikalsk forløp gjennom bevisste kompositoriske valg
 • kan formidle kunnskap om kunstneriske og satstekniske prinsipper i et verk, muntlig så vel som skriftlig
 • kan orientere seg i ulike notasjonsformer og overføre denne kunnskapen på egne komposisjoner

Innhold

Emnet gir en systematisk innføring i satstekniske, analytiske og kompositoriske problemstillinger i repertoar innen vestlig kunstmusikk fra det 20. og 21. århundre, både instrumental og elektroakustisk. Undervisningen tar utgangspunkt i relevante verk og teknikker fra denne perioden, og søker å plassere disse i relasjon til komponistens øvrige produksjon gjennom partiturstudier, lytting og systematisk analyse. Innholdet vil omfatte verk av sentrale komponister fra denne perioden, for eksempel:

 • Igor Stravinsky
 • Fartein Valen
 • Per Nørgaard
 • Kaija Saariaho
 • Bela Bartok
 • Arnold Schönberg
 • Anton Webern
 • Finn Mortensen
 • Carola Bauckholt
 • Olivier Messiaen
 • Iannis Xenakis
 • Gyorgi Ligeti
 • Unsuk Chin
 • Luciano Berio
 • Luigi Nono
 • Liza Lim
 • Dennis Smalley
 • Karlheinz Stockhausen
 • Pierre Boulez
 • Rebecca Saunders
 • Gerard Grisey
 • Benjamin Britten
 • Edgard Varèse

Organisering

Emnet undervises i tematiske moduler som belyser spesifikke satsteknikker gjennom eksempler fra de aktuelle komponister. Studenten vil arbeide med analyse, satsoppgaver og komposisjonsetyder (instrumentale og elektroakustiske) med utgangspunkt i gjennomgått repertoar.

Modulene undervises felles for 1. og 2. studieår med fire moduler per år, i alt åtte moduler i løpet av emnet.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde, se "Organisering" under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

Arbeidsmappe

I løpet av fire semestre setter studenten sammen en mappe med følgende innhold:

 • Minimum én satsteknisk oppgave (etyde, skisse, komposisjon) for hver modul i emnet, i alt åtte oppgaver.
 • Minimum én kortere analytisk oppgave for hver modul i emnet, i alt åtte oppgaver.
 • Pensumliste på 400–600 sider, herunder artikler som utleveres av faglærer i forbindelse med de ulike modulene. Pensumlisten skal godkjennes av faglærer.

Frist: Besvarelsene leveres ved avslutningen av hver modul, innen frister oppgitt av faglærer, normalt en uke etter at oppgaven er gitt. Besvarelsen skal godkjennes av faglærer.

Innen 15. mai i emnets fjerde semester skal innholdet i mappen være fullstendig og godkjent av emneansvarlig.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes på grunnlag av en eksamensmappe i slutten av andre studieår. Vurdering gjøres av alle faglærerne i emnet.

Eksamensmappe

Med utgangspunkt i arbeidsmappen setter studenten sammen en eksamensmappe som skal inneholde:

 • Fire satstekniske oppgaver og fire analytiske oppgaver utarbeidet i løpet av emnet
 • Godkjent pensumliste
 • Refleksjonsnotat: Med utgangspunkt i de utvalgte satstekniske oppgavene skal studenten skrive et refleksjonsnotat på 2000 til 3000 ord (pluss eventuelle noteeksempler) og gjøre rede for valg som er tatt i oppgavene. I notatet skal studenten ta i bruk pensumlitteratur og gjøre rede for relevante analytiske problemstillinger og sammenhenger.

Frist: Innen 1. juni i emnets fjerde semester leveres eksamensmappen i to eksemplarer merket med studentens navn og studieprogram til eksamenskontoret.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Pensum

Pensum vil bestå av utvalgte artikler og bøker gitt av faglærerne knyttet opp mot de spesifikke komponister og komposisjonstekniske temaer som det arbeides med.

Spesifisert liste over pensum vil bli gitt ved begynnelsen av hver modul.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 3. mar. 2022