Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Det frie kan­di­dat­stu­di­et

 • Studiepoeng: 240 studiepoeng – heltidsstudium over fire år.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller tilsvarende og bestått opptaksprøve.

Kort beskrivelse av studiet

Det frie kandidatstudiet er et alternativt musikkstudium for søkere som ikke kan få realisert sine utdanningsmål innenfor de andre kandidatstudiene. Innholdet i studiet blir lagt opp individuelt for den enkelte student. Obligatoriske støtteemner i de øvrige kandidatstudiene, som for eksempel musikkforståelse, satslære, gehørtrening, digital kompetanse for musikere og bransje, profesjon og identitet, er normalt obligatoriske også i det frie kandidatstudiet. Studentene følger disse emnene sammen med studenter fra andre studieretninger.

Mål for studiet

Ved fullført kandidatstudium er det forventet at kandidaten

 • kan realisere og formidle sine kunstneriske intensjoner på et profesjonelt nivå
 • tar ansvar for egen kunstnerisk og kreativ utvikling
 • viser bred forståelse for musikk som kunstart i et historisk, kulturelt, kunstfaglig og samfunnsmessig perspektiv
 • kan dokumentere og anvende relevant teoretisk og praktisk kunnskap
 • kan jobbe målrettet og selvstendig, alene og sammen med andre
 • kjenner til nyskaping og kunstnerisk utviklingsarbeid, og kan relatere dette til sitt arbeid
 • kan forholde seg til musikklivets og – bransjens krav og forventninger
 • kan kommunisere muntlig og skriftlig omkring musikkfaglige problemstillinger
 • kjenner til og kan forholde seg reflektert til fag- og yrkesetiske retningslinjer og problemstillinger

Organisering

Programmet er organisert i to avdelinger, hver med to års varighet. Det utarbeides individuelle studieplaner for studentene som tas opp til programmet.

Arbeidet med studiet vil bestå av lærerledet undervisning og av selvstendige studier i tilknytning til undervisningen. En betydelig del av studentens arbeidstid vil måtte benyttes til individuell øving og forberedelse. Undervisningen er i hovedsak ikke obligatorisk. Noen emner har likevel obligatorisk fremmøte. Den enkelte emnebeskrivelse spesifiserer om det er obligatorisk fremmøte.

For å beskrive omfanget på emnene i programmet brukes måleenheten studiepoeng. Ett års heltids studieinnsats tilsvarer 60 studiepoeng. Et studiepoeng tilsvarer 27-30 timers arbeid inkludert undervisning og eget arbeid.

Vurdering

I studiet inngår både emner som benytter karakterskalaen bestått/ikke bestått og emner som benytter den graderte karakterskalaen fra A til F, der E er laveste ståkarakter. Hvilket karaktersystem som benyttes fremgår av hver enkelt emnebeskrivelse.

Ytterligere bestemmelser om vurdering og eksamen er fastsatt i kapittel VI i Forskrift om studiene ved Norges musikkhøgskole (lovdata.no).

Vitnemålet blir utstedt når studenten har bestått emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Avsluttende eksamen i studentens hovedområde presenteres på vitnemålet med fordypning, vurderingsuttrykk og studiepoeng. Ellers presenteres de forskjellige emneområdene samlet på vitnemålet med vurderingsuttrykket ”Bestått.”

Kvalitet i utdanningen

NMH har systemer for å sikre og videreutvikle kvaliteten på alle deler av utdanningen. Studentene er viktige bidragsytere i dette arbeidet gjennom blant annet å delta i studentevalueringer.

Les mer om utdanningskvalitet ved NMH.

Emner

Hver student får sin individuelle emneoversikt som utarbeides i samarbeid mellom studieleder og student i forkant av studiene. I emneoversikten inngår normalt for alle studenter:

 • Hovedemne (alle studieår). For studenter med utøvende eller kombinert utøvende/skapende prosjekt vil dette normalt være FRKU10 og FRKU20. For studenter med skapende prosjekt vil dette normalt være FRKOMP10 og FRKOMP20. Emnebeskrivelsen utarbeides og distribueres individuelt for hver student.
 • Satslære 1. og 2. år. Dette vil normalt være enten SATS10 og SATS11, FMARR10 og FMARR11 eller JZTEO10 og JZTEO11.
 • Gehørtrening 1. og 2. år. Dette vil normalt være GEHØR10 og GEHØR11 (sjangertilpasset) eller JZTEO10 og JZTEO11.
 • Musikkforståelse 1. og 2. år. Dette vil normalt være EXMUS10 og EXMUS11. For studenter med klassisk orientering vil det være EXMUS10 og EXMUS12.
 • Digital kompetanse for musikere (DIG10). For noen studenter kan det være aktuelt med KPSTU10 (Studio I).
 • Improvisasjon (IMPRO10). Emnet går normalt annethvert år for FRIKA-studenter med 1.- og 2.-årsstudenter i samme gruppe.
 • Utøvende støtteemne (UTSTØ10) - kun for studenter med utøvende prosjekt.
 • Bransje, profesjon og identitet (PROF20). Emnet går normalt i 4. år og er for alle bachelorstudenter på Musikkhøgskolen.

Her finner du emnebeskrivelser for disse emnene.

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 9. aug. 2021