Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Exten­ded Com­po­sition

Kort om emnet

Emnet er et komposisjonsemne som vil dreie seg om musikalsk komposisjon med et utvidet materiale, samt innføring i kunstneriske praksiser og teoretiske refleksjoner som arbeider med et utvidet kompositorisk materiale. Emnet vil gå ut på å komponere med organisert lyd, men også omfatte bevegelse, språk, og materiale fra «virkeligheten» i form av objekter, video eller lydfiler.

Valgemnet vil gi praktisk og teoretisk innføring i hvordan man kan arbeide kompositorisk med et utvidet kompositorisk materiale, som bevegelse, språk og «virkelighetsmateriale» i form av bruk av video, lydfiler eller objekter. Det vil bli gitt kompositoriske oppgaver hvor deltagerne i emnet vil være både komponister og utøvere av komposisjonene i gruppen. Det vil også bli gitt forelesninger og demonstrasjoner av ulike komponisters, musikere og lydkunstneres arbeid og tenkning. Studentene vil primært arbeide praktisk med egne kompositoriske prosjekter i samarbeid. Det vil gis veiledning på alle nivåer i prosessen. I tillegg vil studentene få teoretiske oppgaver som skal presenteres i plenum, som utgangspunkt for en felles refleksjon og diskusjon om hvordan og hva som kan være materiale for komposisjon.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • kan arbeide i gruppeprosesser med komponering og fremføring av utvidede musikkverk
 • har praktisk kunnskap om komposisjon som også omfatter bevegelse, språk, video, eller objekter
 • viser grunnleggende kjennskap til sentrale verk og retninger innen det utvidede komposisjonsfeltet
 • dokumenter et reflektert forhold til det å komponere i et utvidet kompositorisk felt

Innhold

Det har i de siste årene foregått en utvidelse av hva komponister og musikere forstår som et musikalsk materiale. Denne utvidelse kan ligne på tilsvarende utvidelser i andre kunstfelt som teater, billedkunst og dans. De kanskje mest kjente eksemplene er praksisene som vokste ut av billedkunstfeltet fra tidlig på 1900 tallet. Billedkunsten har i lang tid har undersøkt premissene og grensene for hva som er kunst og tatt til seg innflytelse fra dans, teater, musikk og andre uttrykk. Tilsvarende utvidede praksiser har oppstått innen andre felt, og innen musikk har vi begreper som musikkteater, instrumentalteater, musikkinstallasjon, musikalsk performance og andre.

Emnet består av en teoretisk og en praktisk del. Aktuelle temaer er

 • gjennomgang av viktige retninger og ideer innen nye retninger i samtidsmusikken, moderne teater, moderne dans og billedkunst.
 • prosessutvikling av verk
 • samarbeidsformer mellom ulike kunstdisipliner
 • forståelse for bruk av rom og bevegelse i eget kompositorisk arbeid
 • relasjoner mellom tekst og musikk
 • relasjoner mellom bevegelse og musikk
 • relasjoner mellom video og musikk


Valgemnet vil følge det kunstneriske forskningsprosjektet Extended Composition som har fire workshoper på en uke, hvert år, to på vinter/vår og to på høsten.

I forskningsprosjektet arbeider seks komponister, en dramaturg, en danser og eksterne ensembler frem verk i en prosess mellom musikere og komponister. Studentene vil følge visninger, diskusjoner og seminarer knyttet til prosjektet. Komposisjoner gjort av studentene i emnet vil kunne vises innenfor rammen av seminarene som arrangeres tilknyttet forskningsprosjektet. På denne måten vil man få en overføring av kunnskap og erfaring fra profesjonelle komponister og musikere til studentene i emnet.

Organisering

Emnet undervises i begge semestrene, men vil være konsentrerte til prosjektuke 45, 49, og 4 og konsert 27. januar. Studentene får teoretiske innføringer, praktiske øvelser med tekst, rom og bevegelse, samt hjelp til å arbeide frem utvidede komposisjoner. Det vil gis individuell veiledning i emnet på alle stadier i studentenes arbeider.

Arbeidskrav

 1. Det er obligatorisk, aktiv deltakelse i emnet. Dette innebærer normalt at fravær på mer enn 20 prosent medfører at studenten ikke består emnet.
 2. Studenten skal skape egne verk og delta i fremføring av egne og andres verk.
 3. Studenten skal levere et refleksjonsnotat ved avslutningen av studiet på til sammen ca. 1000 ord (tilsvarer 2–3 sider). Aktuelle tema: forventninger til emnet, egne forutsetninger og læringsprosess og bruksområder for det studenten har lært.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten skal levere en eksamensmappe som inneholder innspillinger av de verkene som er komponert i emnet samt refleksjonsnotat.

Frist: Eksamensmappen leveres på Canvas den 15. mai.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Publisert: 24. mar. 2021 — Oppdatert: 5. apr. 2022