Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Meto­dikk for satslære/​arrangering og musikk­ana­ly­se

 • Gjennomføres: to semestre, høst og vår.
 • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

I emnet behandles metodikk for undervisning i satslære/arrangering og musikalsk analyse. Emnet er rettet mot Programfag for musikk, MDD i videregående skole, men er også relevant for undervisning i grunnskole, kulturskole, folkehøgskole og høyere utdanning. Egenferdighet, sats- og arrangeringsteknikker i ulike sjangere, undervisningspraksis og didaktisk refleksjon står sentralt. Emnet passer for KAMP- og MATE-studenter og andre som ønsker et fagdidaktisk grunnlag for å undervise i musikkteoretiske fag. Innholdet er både praktisk og teoretisk, og det komplementerer studier som gir formell undervisningskompetanse, for eksempel KAMP og PPU. Emnet kan gjerne kombineres med valgemnet Gehørmetodikk.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • kan planlegge og gjennomføre egen undervisning og reflektere over denne
 • har gode ferdigheter i satslære, arrangering og musikkanalyse i ulike sjangere
 • kan formidle musikkteoretisk kunnskap med utgangspunkt i klingende og noterte kilder i relasjon til musikalsk kontekst og uttrykksmessige virkemidler i ulike musikkformer
 • har kunnskap om pedagogiske tradisjoner i musikkteoriens historie
 • kjenner aktuelle læreplaner og kan variere og tilpasse faginnhold og metoder i henhold til ulike sjangere og elevenes instrumenter og individuelle forutsetninger
 • har kjennskap til digitale verktøy, lærebøker og annen aktuell faglitteratur, og kan vurdere disse og drøfte deres bruk og tilpasning

Innhold

Emnet inneholder arbeid med

 • satslære- og arrangeringsmetodikk i ulike sjangere som vesterlandsk kunstmusikk, jazz og folkemusikk
 • analysemetodikk og analytisk refleksjon
 • digitale verktøy
 • egenferdighet og didaktisk refleksjon
 • klaverspill og partiturlesing
 • fleksibel bruk og vurdering av læringsressurser
 • lærerrollen og elevrollen i musikkteoriundervisningen
 • undervisnings- og observasjonspraksis

Organisering

Undervisningen foregår i gruppe med en undervisningstime i uken over to semestre og består av praktiske øvelser, framlegg, diskusjoner, forelesninger, utprøving og vurdering av undervisningsmateriale og læreverk. I tillegg forventes det at studentene jobber enkeltvis og i grupper med oppgaver knyttet til undervisning, praksis og litteraturstudier.

Praksis består av observasjonspraksis og undervisningspraksis. Dette foregår internt på NMH i den ordinære undervisningen og på TUP (noen lørdager). Praksis kan også foregå på digitale plattformer som Zoom. Plan for praksis utarbeides ved semesterstart.

Arbeidskrav

Det er obligatorisk aktiv deltakelse i undervisning og praksis. Dette innebærer normalt at fravær på mer enn 20 prosent medfører at studenten ikke består emnet. I tillegg inngår følgende arbeidskrav:

 • fem til ti oppgaver knyttet til egenferdighet, praktisk tilrettelegging av læringsstoff, praksisrapporter og didaktisk refleksjon (antall oppgaver avhenger av formatet og omfanget).
 • En muntlig presentasjon om et faglig tema.
 • En avsluttende skriftlig oppgave (2000 ord).

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets mål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes av faglærer på grunnlag av individuell vurdering av faglig nivå, innsats og selvstendighet i arbeidet med emnet.

Ny vurdering: Muntlig/praktisk eksamen (30 minutter) hvor både egenferdighet og didaktisk refleksjon inngår.

Faglitteratur

 • Burstein, L. Poundie og Straus, Joseph N. (2019, 2. oppl.). Concise Introduction to Tonal Harmony. New York: W. W. Norton & Company.
 • Cook, Nicholas (1994). A Guide to Musical Analysis. New York: Oxford University Press.
 • IJzerman, Job (2018). Harmony, Counterpoint, Partimento. A New Method Inspired by Old Masters. New York: Oxford University Press.
 • Lumsden, Rachel og Swinkin, Jeffrey (red.) (2018). Teaching Music Theory. New York: W. W. Norton & Company.
 • Tveit, Sigvald (2008). Harmonilære fra en ny innfallsvinkel. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Diverse fagartikler

Publisert: 22. mar. 2021 — Oppdatert: 7. apr. 2021