Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Stu­dent­dre­vet pro­sjekt

 • Forhåndskrav: Søknad sendes til cempe@nmh.no, frist 19. april. Se cempe.no for søknadskriterier.
 • Emneansvarlig: Centre for Excellence in Music Performance Education (CEMPE).
 • Gjennomføres: To semestre, høst og vår.
 • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
 • Undervisningsspråk: Norsk og engelsk.

Kort om emnet

Emnet skal gi studenten relevant arbeidslivserfaring gjennom å planlegge, gjennomføre og reflektere over et selvvalgt prosjekt.

Prosjektet kan være kunstnerisk eller forskningsbasert og skal kunne svare på et eller flere av følgende kriterier:

 • Å forberede studenten til dagens og fremtidens musikkliv.
 • Å styrke samarbeidet mellom studenter på tvers av faggrenser og sjangre.
 • Bidra til å påvirke og utvikle studiet til å bli enda bedre.
 • Å prøve ut noe som ikke finnes i studiet.
 • Komme flere studenter til gode.

CEMPE innvilger inntil fem prosjekter hvert år basert på innsendt søknad. Det kan søkes om midler til drift, honorering av veiledere, formidling, reiseutgifter, produksjon og leie av lokaler. Utlysning av prosjektmidler og kriterier for innvilgning ligger på cempe.no.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • har erfaring med forprosjektering, planlegging og gjennomføring av eget prosjekt
 • viser grunnleggende kunnskap om prosjektbudsjett, regnskap og fremdriftsplan
 • har erfaring med å lede kreative prosesser
 • kan arbeide selvstendig, samarbeide med og lede andre

Innhold

Emnet består av å lede et egeninitiert prosjekt og det som kreves av kontakt med samarbeidspartnere, deltakere, eventuelle veiledere og arrangører. Det skal skrives en prosjektbeskrivelse i forkant og en prosjektrapport i etterkant.

Det kreves aktiv deltagelse i studentprosjektforum.

Organisering

Emnet er lagt opp som et selvstendig arbeid. I tillegg kreves det aktiv deltagelse i CEMPEs studentprosjektforum som arrangeres tre til fire ganger i semesteret. Forumet vil inneholde grunnleggende kurs i prosjektledelse og økonomi og ellers bygges rundt faglige diskusjoner av de ulike studentdrevne prosjektene.

Studenten vil selv ha ansvar for fremdrift og faglig kvalitet i prosjektet. CEMPEs administrative koordinator vil følge opp prosjektet og bistå studenten ved behov.

Arbeidskrav

Studenten utarbeider en prosjektplan som inkluderer mål for prosjektet, fremdriftsplan, deltakere/samarbeidspartnere og et budsjett (hvis relevant).

Presentasjon av eget prosjekt på studentprosjektforum.

Studenten skal levere en prosjektrapport på 1500–2000 ord som dokumenterer prosjektets aktiviteter og resultater, som eventuelle konserter og presentasjoner. Rapporten skal også inneholde en refleksjon rundt prosjektets nytte og relevans for studentens egen utvikling og for studiene som helhet.

Avsluttende vurdering

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes av emneansvarlig på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering: For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Publisert: 19. mar. 2021 — Oppdatert: 30. mar. 2022