Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Mas­ter­stu­di­et i musikk­pe­da­go­gikk

  • Fører til kvalifikasjon: Master i musikkpedagogikk
  • Studiepoeng: 120 studiepoeng – heltids-/deltidsstudium over to, tre eller fire år

Opptakskrav

Masterstudiet i musikkpedagogikk bygger på fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning med minimum 80 studiepoeng i musikk og godkjent lærerutdanning. Eksempler på godkjent lærerutdanning er grunnskolelærer/allmennlærerutdanning, faglærerutdanning, praktisk-pedagogisk utdanning og kandidatstudiet i musikkpedagogikk.

Kort beskrivelse av studiet

Studiet gir grunnlag for mange forskjellige yrkesfunksjoner innenfor musikkpedagogikk og musikkdidaktikk i høyere utdanning, grunnskole- og videregående opplæring og kulturskoler, samt konsulentvirksomhet i musikk- og kulturforvaltning eller organisasjonsliv med mer. Studiet vil være en god forberedelse for å gå videre doktorgradsstudiet i musikkpedagogikk. Studiet sikter derfor mot å gi et bredt grunnlag for å forstå og vurdere utdanning, musikkundervisning og musikkformidling, samtidig som det vil gi den enkelte mulighet til å fordype seg i områder av særlig interesse.

Mål for studiet

Ved fullført masterstudium i musikkpedagogikk er det forventet at kandidaten

  • har både bred og spesialisert kunnskap om og erfaring med sentrale musikkpedagogiske temaer og problemstillinger
  • kan anvende denne kunnskapen i musikkpedagogisk virksomhet, og vise selvstendighet og evne til fornyelse i møte med komplekse musikkpedagogiske oppgaver
  • kan planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere ulike faglige oppgaver og prosjekter innenfor det musikkpedagogiske yrkesfeltet
  • kan artikulere, drøfte, initiere og delta i musikkpedagogisk debatt og praksis på en reflektert måte
  • kan analysere, drøfte og forholde seg kritisk til relevant musikkpedagogisk forsknings- og utviklingsarbeid, samt kunne innhente, dokumentere og formidle kompleks faglig kunnskap og praksis gjennom eget forsknings- og utviklingsarbeid
  • har innsikt i fag- og yrkesetiske problemstillinger og kan arbeide i tråd med gjeldende yrkesetiske normer både som musikkpedagogisk yrkesutøver og i tilknytning til eget forsknings- og utviklingsarbeid

Organisering

Det faglige innholdet i studiet er organisert i

  • hovedområde
  • støtteemner

Arbeidet med studiet vil bestå av lærerledet undervisning, prosjekter, workshops og selvstendige studier. Studiet undervises med samlinger to til tre dager i uken syv til åtte ganger i semesteret (for heltid). Deltidsstudenter følger normalt progresjonen som er vist under Emnestruktur nedenfor.

Det åpnes for utveksling i tredje semester (heltid).

Undervisningen ved Musikkhøgskolen er i hovedsak ikke obligatorisk. Noen emner har likevel obligatorisk fremmøte. Grunnen til dette er at undervisningen i seg selv gir studenten erfaringer som fører til innsikt, forståelse og ferdigheter i emnet, og samtidig at denne kompetansen ikke kan dokumenteres/vises ved prøve eller eksamen. Den enkelte emnebeskrivelse spesifiserer om det er obligatorisk fremmøte.

For å beskrive omfanget av emnene i studiet brukes måleenheten studiepoeng. Fullstendig masterstudium utgjør 120 studiepoeng. Ett års heltids studieinnsats tilsvarer 60 studiepoeng. Et studiepoeng tilsvarer 27–30 timers arbeid inkludert undervisning og eget arbeid.

Vurdering

I NMHs emneportefølje inngår både emner som benytter karakterskalaen bestått/ ikke bestått og emner som benytter den graderte karakterskalaen fra A til F, der E er laveste ståkarakter. Hvilket karaktersystem som benyttes fremgår av hver enkelt emnebeskrivelse.

Ytterligere bestemmelser om vurdering og eksamen er fastsatt i kapittel VI i Forskrift om studiene ved Norges musikkhøgskole (lovdata.no).

Vitnemålet blir utstedt når studenten har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Alle emner som tilhører studieprogrammet vises på vitnemålet, med vurderingsuttrykk og antall studiepoeng. Oppgavetittel på skriftlig masterarbeid kommer også med på vitnemålet.

Kvalitet i utdanningen

NMH har et system for å sikre og videreutvikle kvaliteten på alle deler av utdanningen. Studentene er viktige bidragsytere i dette arbeidet gjennom blant annet å delta i studentevalueringer.

Les mer om utdanningskvalitet ved NMH.

Emner

Se og last ned studieprogrambeskrivelsen med emneoversikt (PDF).

Enkelte emner i emnestrukturen under går over to år, og da vises studiepoengfordelingen per år ved bruk av skråstrek. Emnestrukturen under viser en oversikt over et studieløp for heltidsstudenter. Se studieprogrambeskrivelse i PDF over for oversikt over studieløp for deltidsstudium over tre eller fire år.

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 18. aug. 2022