Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Videre­ut­dan­ning i musikk­teori og musikkhistorie

  • Fører til kvalifikasjon: Ingen formell kvalifikasjon
  • Studiepoeng: 30 studiepoeng – deltidsstudium over ett år

Opptakskrav

120 studiepoeng i musikk, hvor det inngår satslære, musikkhistorie og gehørtrening tilsvarende 1. avdeling i Kandidatstudiet i utøving – klassisk ved Norges musikkhøgskole.

Kort beskrivelse av studiet

Studiet omfatter følgende emner:

Videreutdanningen behandler musikkteori og musikkhistorie i klassisk vestlig tradisjon. I tillegg kan perspektiver fra andre sjangre inkluderes.

Studenten gis mulighet til å videreutvikle sine kunnskaper til bruk i for eksempel musikalsk praksis eller undervisning. Studiet kan også være en forberedelse til studier på mastergradsnivå.

Studiet tilstreber integrasjon mellom de ulike emnene ved å fokusere på felles tema.

Mål for studiet

Ved fullført videreutdanning i musikkteori og musikkhistorie er det forventet at studenten

  • har brede kunnskaper og ferdigheter i musikkteori og analyse
  • kan anvende gehøret i ulike musikalske sammenhenger og har innsikt i metodisk arbeid med gehørutvikling
  • har bred kunnskap om sentrale musikkhistoriske problemstillinger og arbeidsmåter
  • kan gjøre bruk av kunnskapene i musikalsk praksis og til faglig refleksjon, samt i skriftlig og muntlig formidling

Organisering

Studiet er organisert som et deltidsstudium.

Undervisningen ved Musikkhøgskolen er i hovedsak ikke obligatorisk. Noen emner har likevel obligatorisk fremmøte. Grunnen til dette er at undervisningen i seg selv gir studenten erfaringer som fører til innsikt, forståelse og ferdigheter i emnet, samtidig som denne kompetansen ikke kan dokumenteres/vises ved prøve eller eksamen. Den enkelte emnebeskrivelse spesifiserer om det er obligatorisk fremmøte.

For å beskrive omfanget på emnene i studiet brukes måleenheten studiepoeng. Ett års deltids studieinnsats tilsvarer 30 studiepoeng. Et studiepoeng tilsvarer 27 til 30 timers arbeid inkludert undervisning og eget arbeid.

Vurdering

I NMHs emneportefølje inngår både emner som benytter karakterskalaen bestått/ ikke bestått og emner som benytter den graderte karakterskalaen fra A til F, der E er laveste ståkarakter. Hvilket karaktersystem som benyttes fremgår av hver enkelt emnebeskrivelse.

Ytterligere bestemmelser om vurdering og eksamen er fastsatt i kapittel VI i Forskrift om studiene ved Norges musikkhøgskole (lovdata.no).

Karakterutskrift blir utstedt når studenten har fullført studieprogrammet. Emnet som inngår i studieprogrammet vises på karakterutskriften, med vurderingsuttrykk og antall studiepoeng.

Kvalitet i utdanningen

NMH har et system for å sikre og videreutvikle kvaliteten på alle deler av utdanningen. Studentene er viktige bidragsytere i dette arbeidet gjennom blant annet å delta i studentevalueringer.

Les mer om utdanningskvalitet ved Musikkhøgskolen.

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 19. mai 2022