Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Musikk på barnetrinnet

En studie av læreres forståelser av profesjonalitet i musikkundervisning.

Profesjonsteoretisk perspektiv på musikkundervisning

I denne doktoravhandlingen undersøker Laura Dobrowen hvordan lærere som underviser i musikk på barnetrinnet (1.-7. trinn) forstår profesjonalitet. Hun har intervjuet en rekke lærere fra ulike skoler, individuelt og i grupper, om forskjellige sider ved det å undervise i musikk på barnetrinnet.

Studien anlegger et profesjonsteoretisk perspektiv på musikkundervisning som profesjonell praksis. Med et slikt perspektiv undersøker Dobrowen hva lærerne oppfatter som meningsfull planleggings- og undervisningspraksis i musikk.

Forståelser av profesjonalitet

I lærernes oppfatninger finner Dobrowen tre sentrale forståelser av profesjonalitet:

  • Profesjonalitet som å tilrettelegge for lærerens og elevenes trivsel
  • Profesjonalitet som å håndtere undervisning i musikk
  • Profesjonalitet som å legitimere profesjonell praksis

Forståelsene diskuteres i lys av alternative perspektiver på profesjonalitet.

Dobrowen tar for seg en praksis som hittil har fått lite oppmerksomhet i det nordiske musikkpedagogiske feltet. Videre belyser hun musikkundervisning ved hjelp av profesjonsteori, didaktisk teori, læreplanteori og sosialkonstruksjonistisk teori. På denne måten bidrar avhandlingen til å danne nye begreper og perspektiver på allmenn musikkundervisning.

Den gir innspill til utvikling av musikkundervisning i grunnskolen, og til hvordan lærere, skoleledere og lærerutdannere bedre kan legge til rette for profesjonell musikkundervisning.