Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Laura Dobrowen: Musikk på barnetrinnet

Studien undersøker grunnskolelæreres forståelser av profesjonalitet i musikkundervisning.

Fagområde: Musikkpedagogikk

Sammendrag

I denne studien undersøkes forståelser av profesjonalitet hos lærere som underviser i musikk på barnetrinnet (1.–7.trinn). Et sentralt mål for under-søkelsen av lærernes profesjonalitetsforståelser har vært å gjøre disse forstå-elsene tilgjengelige for kritisk refleksjon. Lærere som underviser i musikk i grunnskolen utøver sin profesjonelle praksis innenfor skolens organisatoriske rammer. Her har de sitt profesjonelle handlingsrom, med både begrensninger og muligheter for musikkundervisning. Musikkfaget på barnetrinnet er et fag som gjerne blir stående litt på utsiden og i skyggen av andre og mer sentrale skolefag. I studien gjøres det rede for perspektiver på musikkfaget som avvi-kende praksis og usynlig fag. Musikkfaget i skolen sees også som et dynamisk fag, der lærernes profesjonelle skjønnsutøvelse dreier seg om å velge mellom en rekke mulige musikkfaglige praksiser og perspektiver. Lærerne må også legitimere skjønnet de utøver, og skape en plass for sin profesjonelle praksis i musikk i den mangfoldige konteksten av andre fag, forventninger og praksiser på barnetrinnet.

Formål og forskningsspørsmål

Studiens overordnede formål er å undersøke og reflektere kritisk over hvordan profesjonalitet konstrueres av lærere som underviser i musikk på barnetrinnet. På bakgrunne av dette formålet, utledes følgende forskningsspørsmål:

  1. Hva er meningsfull profesjonell praksis for lærere som underviser i musikk på barnetrinnet?
  2. Hvilke forståelser av profesjonalitet trer fram i det lærerne oppfatter som meningsfull profesjonell praksis?

Materiale, metode og teoretisk rammeverk

Studien er gjennomført som en kvalitativ intervjuundersøkelse med 16 lærere fra ti ulike skoler. Det empiriske materialet har bestått av individuelle intervjuer og gruppeintervjuer. Intervjuene er analysert tematisk. Studien har en sosialkonstruksjonistisk tilnærming, med et perspektiv på sosial praksis som meningsskapende praksis. Lærernes oppfatninger av meningsfull profesjonell praksis og forståelser av profesjonalitet sees her som sosiale konstruksjoner. Oppfatningene og forståelsene konstrueres og rekon-strueres hele tiden i de sosiale praksisene lærerne deltar i. De kan betraktes som konstruksjoner av mening fra lærernes verden, grunnleggende knyttet til deres normer, verdier og idealer for hva musikkundervisning er og bør være. Med dette bidrar studien også til et innenfra-perspektiv på profesjonalitet, med kunnskap om hvordan mening konstrueres blant lærere.

Studien har et profesjonsteoretisk perspektiv på musikkundervisning som skjønnsutøvelse og profesjonell praksis. Den kombinerer perspektiver fra profesjonsteori, didaktisk teori, læreplanteori og sosialkonstruksjonistisk teori. Slik konstruerer studien kunnskap på en ny måte innenfor det musikkpedagogiske forskningsfeltet. Studien har undersøkt planleggingspraksis og undervisningspraksis som to nivåer av lærernes profesjonelle praksis i musikk.

Resultater

På det undervisningspraktiske området er lærernes oppfatninger kategorisert i en faglig-didaktisk, en kommunikativ-didaktisk, en læringsdidaktisk og en organisatorisk dimensjon. På det planleggingspraktiske området er det funnet ulike oppfatninger av læreplanen. Studien viser at lærerne har en strategisk tilnærming til læreplanarbeidet. Som profesjonelle aktører vurderer lærerne læreplanens funksjon i forhold til ulike dimensjoner av sin praksis. På bakgrunn av lærernes oppfatninger av planleggings- og undervisningspraksis er det funnet tre forståelser av profesjonalitet som sentrale i lærernes oppfatninger: profesjonalitet som å tilrettelegge for lærerens og elevenes trivsel, å håndtere undervisning i musikk, og å legitimere profesjonell praksis. De tre forståelsene diskuteres i lys av alternative perspektiver på profesjonalitet. Studien viser at det er behov for et fagdidaktisk, et refleksivt og et innovativt perspektiv på pro-fesjonalitet blant lærere som underviser i musikk. Studien gir på denne måten innspill til utvikling av musikkundervisning i grunnskolefeltet, og diskuterer hvordan lærere, skoleledere og lærerutdannere bedre kan legge til rette for profesjonell musikkundervisning.

Ph.d.-avhandlingen

Fullstendig tittel: Musikk på barnetrinnet. En studie av læreres forståelser av profesjonalitet i musikkundervisning.

Avhandlingen er en monografi, og den er skrevet på norsk.

Avhandlingen er tilgjengelig i NMHs vitenarkiv.

Publisert: 7. feb. 2018 — Oppdatert: 8. apr. 2024