Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Vera Margareta With Due

Sti­pen­diat

Fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi

Pågående prosjekt

Avgrensing av instrumentalundervisningspraksis i høyere utdanning

  • Prosjektperiode: 2020–2023.
  • Prosjekttilhørighet: CERM.
  • Ansatt som stipendiat i seksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi.

Sammendrag

Tidligere forskning om instrumentalundervisning i høyere musikkutdanning har i stor grad fokusert på å beskrive instrumentalundervisningen innhold, kunnskaps¬former og relasjoner. Imidlertid mangler forskning som undersøker instrumental¬undervisningen grenser og randsoner. Dette prosjektet utforsker avgrensing av instrumentalpedagogisk praksis.

Studien tar utgangspunkt i instrumental¬undervisningen som kulturell og sosial praksis, og kombinerer intervjuer, observasjon og dokumentanalyse for å hente frem instrumental-pedagogers forestillinger og diskurser knyttet til avgrensing. Materialet blir videre belyst ved hjelp av teori om fire former for boundary-work: innad i praksisen, utad mot andre praksiser, mot samfunnet og mot ikke-faglig praksis.