Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Kor­le­del­se II

 • Gjennomføres: 3. studieår, over to semestre.
 • Avsluttende vurdering: Praktisk eksamen.
 • Forhåndskrav: Bestått 1. avdeling i kandidatstudiet i kirkemusikk.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet omfatter undervisning i kordirigering, repertoar-/partiturstudier samt deltagelse i kirkemusikkoret. Emnet er primært rettet mot kirkemusikerens sentrale og mangfoldige virke i gudstjeneste- og menighetsarbeid, men skal også kvalifisere for andre koroppgaver som konserter og aktiv deltakelse i kulturlivet. Kirkemusikkoret er kirkemusikkstudentenes øvings- og eksamenskor i korledelse og liturgisk spill.

Emnet bygger på Korledelse I.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • har dirigenttekniske ferdigheter til å kunne realisere sine musikalske intensjoner
 • har innstudert et bredt repertoar som kan brukes i forskjellige kirkemusikalske sammenhenger
 • kan reflektere rundt interpretasjon av repertoar for ulike kor
 • kan jobbe målrettet og selvstendig med kirkemusikalske korprosjekter over tid
 • har opparbeidet seg prøvemetodikk for ulike kor
 • kan kommunisere musikalske/kunstneriske problemstillinger på en konstruktiv og reflektert måte

Innhold

Valg av repertoar gjøres ut fra hensynet til at studenten bør bygge opp et så bredt repertoar som mulig. En stor del av arbeidet vil gå med til innstudering av repertoar og til vedlikehold og utvikling av tidligere innstudert repertoar. I løpet av emnet arbeides det med et variert repertoar som inkluderer musikk fra forskjellige stilepoker og sjangere samt et bredt spekter av korrepertoar for alle kategorier av kor. Som eksempler på repertoar kan nevnes koralsatser og motetter fra reformasjonen og opp til nyere tid, forskjellige typer av bibelske salmer, kantater, oratorier, repertoar for barne- og ungdomskor, gjennomkomponerte messer og tidebønner til liturgisk bruk, et stilistisk og innholdsmessig bredt spekter av eldre og nyere kormusikk for ulike besetninger og anledninger etc.

Temaene fra Korledelse I videreføres samtidig som at ulike korpedagogiske temaer og de ulike prinsippene for arbeidet med forskjellige typer av kor (guttekor, jentekor, ungdomskor, damekor, mannskor, blandet kor, pensjonistkor) vektlegges. Arbeidet med kantoripraksis/instrumentaldireksjon og med det program som studenten skal presentere på sin avslutningseksamen vil også stå i fokus

Det stilles store krav til studenten når det gjelder utvikling av selvstendighet og vurderingsevne i tolkninger av musikk.

Organisering

Undervisningen gjennomføres i en kombinasjon av ukentlig undervisning og prosjekter/workshops (gjelder for eksempel arbeid med sjangere som gospel, Ten Sing og jazz). Undervisningen kan variere fra individuell undervisning ogsmågruppeundervisning til storgruppeundervisning.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

1. Obligatorisk deltagelse

Det er obligatorisk deltagelse i undervisningen, samt i undervisning og konserter der øvings-/eksamenskoret (kirkemusikkoret) inngår. Fravær på mer enn 20 prosent fører normalt til at studenten ikke får godkjent emnet.

2. Obligatoriske oppgaver

 • Presentasjon av et oratorium eller annet større verk.
 • Presentasjon av en stilretning, komponist gudstjenesteform eller lignende.
 • En kort presentasjon for klassen hvert semester der emnet bestemmes i samråd med faglærer.
 • Levere skriftlig observasjonsnotat fra barnekor, ungdomskor, Ten Sing eller gospel
 • Innlevering av repertoarliste med notater om vanskelighetsgrad og anvendelsesområder ved slutten av 1. semester.

3. Deltagelse i 1 ekstern korkonsert eller høymesse

4. Intern prøve i teknikk og repertoar

Ved høstsemesterets slutt avholdes en intern prøve i dirigeringsteknikk og repertoar. Prøven vurderes med bestått/ikke bestått.

5. Levere rapport signert av faglærer som skal inneholde

 • eksamensprogram på ca. ti minutter
 • oversikt over gjennomgått korrepertoar (minimum 120 minutter, inkludert repertoaret fra 1. avdeling)
 • oversikt over deltakelse på konserter
 • oversikt over deltakelse på seminarer
 • oversikt over gjennomgått støttelitteratur

Frist: Innen frist fastsatt av faglærer, normalt 15. april i emnets fjerde semester leveres rapporten til eksamenskontoret i tre eksemplarer.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved gradert karakter og fastsettes på grunnlag av en todelt praktisk eksamen, som teller henholdsvis 40 prosent og 60 prosent av samlet vurdering i emnet. Vurderingen gjøres av to interne sensorer.

Praktisk eksamen, del 1

Del 1 er en eksamen i innstudering og generell prøvemetodikk. Eksamen gjennomføres ved slutten av høstsemesteret i 3. studieår. Studenten vil her få 10 minutter til oppvarming av koret og 20 minutter til å innstudere et verk med Kirkemusikkoret. Verket utleveres 14 dager før eksamen. Denne eksamensdelen teller 40prosent ved fastsetting av avsluttende vurdering i emnet.

Praktisk eksamen, del 2

Del 2 gjennomføres som en konsert med Kirkemusikkoret ved slutten av vårsemesteret i 3. studieår. Konserten er en samarbeidskonsert der alle studentene som er oppe til eksamen dirigerer hver sin del av konserten. Student og faglærer setter opp program for eksamen. Denne eksamensdelen teller 60 prosent ved fastsetting av avsluttende vurdering i emnet.

Omfang: Omtrent ti minutter dirigering per student.

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering må studenten på nytt gjennomføre den/de deleksamener som ikke er bestått ved ordinær vurdering. Deretter kan det gis ny samlet vurdering i emnet.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 4. feb. 2021