Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Kul­tu­relt entre­pre­nør­skap — selv­le­del­se, kom­mu­ni­ka­sjon og pro­sjekt­ar­beid

 • Emnetype: Videreutdanningsemne.
 • Avsluttende vurdering: Prosjektoppgave.
 • Forhåndskrav: Generell studiekompetanse og 120 studiepoeng fra høyere utdanning (to år).
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Kulturelt entreprenørskap er et videreutdanningstilbud med temaer innen kommunikasjon og entreprenørskapsrelaterte fag. Videreutdanningen skal bidra til bevisstgjøring av evnen til å se muligheter og handlingsrom i kulturprosjekter. Det fokuseres på utvidelse av studentens verktøykasse med modeller innen ledelse, forretningsdrift, undervisning og prosjektarbeid. Samhandling og kommunikative ferdigheter står sentralt.

Kontaktperson: Åse Karin Hjelen.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • har kunnskap om entreprenørskap og prosjektarbeid, herunder ulike forretnings- og analyseverktøy, og kan anvende denne i kulturprosjekter
 • har teoretisk og praktisk innsikt i coaching, og hvordan dette kan påvirke arbeidsform og lederstil i å lede seg selv og andre
 • kan reflektere over egne styrker og svakheter i samhandling med andre

Innhold

Eksempler på teamer som gjennomgås i videreutdanningen:

 • Forretningsverktøy: strategisk og strukturelt arbeid med markedsplan og økonomi
 • Prosjektledelse: hvordan arbeide mer effektivt i prosjekter
 • Kommunikasjon: videreutvikle kommunikative ferdigheter
 • Coaching: bidra til å skape motivasjon og eierskap til felles mål og prosjekter

Organisering

 • Kurset er samlingsbasert og går over 5 fellessamlinger à 3 dager med forelesninger, faglig læring gjennom diskusjoner/dialog, gruppeoppgaver, deltakerpresentasjoner og refleksjon.
 • Coachingteknikker skal trenes i grupper à 3 personer mellom samlingene, med oppstart etter andre samling. Disse gjennomføres både ved fysiske møter og som nettmøter.

Arbeidskrav

 1. Studenten skal mellom samlingene gjøre fire skriftlige oppgaver. Oppgavene skal presenteres av studentene på samlingene. Oppgavene defineres i årsplan for emnet som tilgjengeliggjøres ved emnets oppstart. Frist for hver oppgave er angitt i årsplanen.
 2. Det er obligatorisk deltakelse på minimum fem coachingtriader. Etter hver coachingtriade skal deltakeren skrive en kort refleksjon.
 3. Hver student skal gjennomføre to individuelle samtaler med en personlig coach i løpet av kursperioden.
 4. Hver student skal gjennomføre én tilbakemeldingssamtale i tilknytning til en atferdsanalyse.

Alle arbeidskrav skal være godkjent til samme frist som for innlevering av avsluttende prosjektoppgave. Frist: 15. april.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes på grunnlag av en avsluttende prosjektoppgave. Vurdering gjøres av faglærer.

Prosjektoppgave

Prosjektoppgaven leveres i henhold til nærmere angitte krav om form og innhold, og skal ha et omfang på 3000-3500 ord.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 23. feb. 2021