Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Orgel II

 • Gjennomføres: 3. og 4. studieår, over fire semestre.
 • Avsluttende vurdering: Eksamenskonsert.
 • Forhåndskrav: Bestått 1. avdeling i kandidatstudiet i kirkemusikk.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Orgelspill og interpretasjon utgjør et av kjerneområdene i kirkemusikkstudiet. Emnet er lagt til rette for at studenten skal utvikle selvstendig kunstnerisk kompetanse og solid kunnskap om instrumentet og dets repertoar. To viktige forutsetninger for å kunne uttrykke seg gjennom musikk er teknisk beherskelse av instrumentet og innsikt i interpretasjon av ulike former for musikk. Utvikling av spilleteknikk og arbeid med tolking av musikk fra forskjellige epoker står derfor sentralt i arbeidet med hovedinstrument.

Emnet bygger på Orgel I.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • fremstår stilsikker og kreativ i solo- og samspill
 • har tilegnet seg et omfattende og bredt repertoar som egner seg til framføring ved forskjellige typer gudstjenester, kirkelige handlinger, musikkaftener og konserter
 • kan jobbe målrettet og selvstendig, alene og i samspill med andre
 • kjenner til og kan forholde seg reflektert til fag- og yrkesetiske problemstillinger

Innhold

I andre avdeling legges det vekt på utvidelse av repertoar og evnen til å tolke og uttrykke seg gjennom musikk samt å videreutvikle studentens teknikk, innstuderingsmetoder og strategier for å mestre stress i fremføringssituasjoner. Repertoaret skal omfatte litteratur fra ulike epoker og stilretninger og være fordelt på tiden før 1750, romantikk, musikk fra 20. århundre, norsk orgelmusikk og musikk til kirkeårets gudstjenester. Det er rom for spesialisering innenfor de rammer som er gitt for repertoaret.Det stilles store krav til studenten når det gjelder utvikling av selvstendighet og vurderingsevne i tolkninger av musikk.

Hoveddelen av emnet utgjøres av studentens arbeid med:

Orgel

 • Innstudering av repertoar.
 • Tekniske øvelser.
 • Interpretasjon og formidling.
 • Øvings-/innstuderingsteknikker.
 • Studier av lydmateriale/innspillinger og litteratur. Valg av materiale gjøres av studenten selv under veiledning fra lærer.

Kirkemusikkforum

 • Fremføring av repertoar.
 • Oppføringspraksis og repertoarkunnskap.
 • Trening i å vurdere og verbalt kommentere egne og andres fremføringer.
 • Trening i kommunikasjon med publikum, musikalsk og verbalt.
 • Kunnskap om hva som skaper en god fremføring.
 • Spørsmål knyttet til yrkesrolle og arbeidssituasjon som kirkemusiker.
 • Ulike emneseminarer, gjesteforelesninger, kurs og prosjekter innenfor hele kirkemusikkstudiet.

I tillegg arrangerer NMH i løpet av studieåret ulike kurs/spesialistseminarer, for eksempel relatert til musikerhelse, prestasjonsforberedelse, frilansvirksomhet, bransjekunnskap, som studentene kan velge å delta på.

Organisering

Det benyttes varierte former for organisering og arbeidsmetoder i emnet. Helt sentralt står studentens selvstendige arbeid med øving og studier av materiale (innspillinger, litteratur etc.) i tilknytting til øveprosessen. Det vil bli tilrettelagt for en rekke konsert- og formidlingssituasjoner som studenten skal delta i.

Orgel

 • Ukentlig individuell undervisning og klassetimer.

Kirkemusikkforum

 • Ukentlige timer og/eller prosjekter/workshops felles for alle kirkemusikkstudenter på kandidat og master.

For oversikt over forventet studieprogresjon og veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

1. Obligatorisk deltagelse i

 • kirkemusikkforum. Studenten skal spille på kirkemusikkforum minst to ganger per semester

Protokoll føres av koordinator/faglærer.

2. Levere hovedinstrumentrapport signert av hovedinstrumentlærer som skal inneholde

 • eksamensprogram på 45 minutter(maksimum 50 minutter), deler av programmet kan være kammermusikk
 • oversikt over gjennomgått repertoar (minimum 200 minutter)
 • oversikt over fremføringer (minimum en fremføring pr studieår)
 • oversikt over deltakelse på seminar og/eller mesterklasser
 • oversikt over gjennomgått lydmateriale/innspillinger og litteratur

Frist: Innen 15. april i emnets fjerde semester leveres rapporten til eksamenskontoret i tre eksemplarer.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved gradert karakter og fastsettes på grunnlag av en eksamenskonsert ved slutten av fjerde studieår. Vurderingen gjøres av minst en ekstern og to interne sensorer. Eksamenskommisjonen skal gi en muntlig uttalelse om eksamenskonserten til studenten.

Eksamenskonsert

Konserten avholdes normalt i høgskolens lokaler. Student og hovedinstrumentlærer setter opp program for eksamen. Ved uenighet om eksamensprogrammet avgjør hovedinstrumentlærer.

Omfang: Omtrent 45 minutter spilletid (maksimum 50 minutter).

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 4. feb. 2021