Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Deter­mi­nants of moti­va­tion and self-regu­la­tion in aspi­ring musicians

Forsiden til "Determinants of motivation and self-regulation in aspiring musicians. The mental edge of musicianship" av Johannes Lunde Hatfield.

The mental edge of musicianship

Om prosjektet

Hva driver musikkstudenter til å stå dag ut og dag inn på et øverom, og hva slags musikkøving fungerer? Kan arbeidsmetoder fra idrettspsykologi være med å bidra til økt kvalitet i musikkstudenters egenøving, prestasjonsforberedelser og prestasjoner? Dette er sentrale spørsmål i Johannes Hatfields avhandling.

Spørreundersøkelse og forstudie

Gjennom en spørreundersøkelse kartla Hatfield musikkstudenters øvingsvaner og bruk av øvingsstrategier. To tredeler av de spurte studentene viste seg å være lite involvert i planlegging av egenøving. Studenter som engasjerte seg i planlegging, hadde større tro på egen mestringsevne. Planlegging og tro på egen mestringsevne var videre forbundet med anvendelse av ulike mentale øvingsstrategier samt positiv opplevelse av egen progresjon.

For å best mulig tilpasse og implementere mentale strategier fra idrett til musikkøvingen, gjennomførte Hatfield en forstudie med noen studenter. Studien viste at bruk av selvevaluering, iPad-er med øvingsapplikasjon og bruk av både gruppeundervisning og individuell undervisning styrket implementeringen og utøvelsen av de mentale strategiene.

Hovedstudien

Hovedstudien besto av et 15 ukers kurs i mental øving for musikkstudenter. Som i spørreundersøkelsen viste hovedstudien at flere av deltakerne ikke var vant til å systematisere og planlegge egen musikkøving. Siden de ikke var vant til å systematisere og planlegge, ble de også mer usikre ved fremføringssituasjoner. Flere av deltakerne konsentrerte seg videre mer om det endelige resultatet enn om prosessen, noe som viste seg å ha sammenheng med fysisk ubehag og overøving.

Tre hovedfunn

  1. Bruk av øvingsdagbok og spesifikk øvingsplanlegging var direkte forbundet med opprettholdelse av konsentrasjon og tro på egen mestringsevne. Denne arbeidsformen gjorde at studentene konsentrerte seg om de mest relevante oppgavene i øvingen.
  2. Studenter som før studien var uhensiktsmessig perfeksjonistiske ble mentalt tøffere gjennom bruk av strategier som spenningsregulering, akseptering og visualisering.
  3. Deltakerne ble mer bevisste og selvregulerte i egenøvingen, noe som førte til at de lærte seg å identifisere og konsentrere seg om det mest relevante under både egenøving og ved fremføring. Oppfølgingsintervju viste at samtlige studenter fortsatte å bruke de mentale strategiene åtte måneder etter endt kurs.

Motivasjon, egenøving og læring

Hatfields forskningsprosjekt viser at motivasjon er nært knyttet til hvordan studenter velger å organisere egenøving. Prosjektet har bidratt til å fasilitere prosesser knyttet til praktisk kunnskap om hvorfor og hvordan effektiv læring og motivasjon henger sammen. Prosjektet viser også at det er behov for undervisning av øving og prestasjonsforberedelser tidlig i musikkstudiene.

Artikkelbasert avhandling

Avhandlingen består av fire publiserte artikler samt en innledende tekst som binder prosjektet sammen.

  • NMH-publikasjoner 2017:2.

Publikasjoner relevante