Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Musikk­ta­lent i grunnskolen

Forsiden til "Musikktalent i grunnskolen. En forskningsbasert evalueringsstudie av Musikk på Majorstuen" av Geir Johansen.

En forskningsbasert evalueringsstudie av Musikk på Majorstuen

Hvordan kan talentopplæring i musikk legges opp innenfor grunnskolens rammer?

I 2008 gikk Norges musikkhøgskole, Barratt Due musikkinstitutt, Oslo musikk- og kulturskole og Norsk kulturskoleråd sammen om rapporten Tid for talent – talentutvikling i musikk. Et av forslagene der, var å sette i gang forsøk med egne musikklasser i grunnskolen fra 5. til 10. klasse. I 2011 ble et slikt forsøk igangsatt ved Majorstuen skole i Oslo, i samarbeid mellom Majorstuen skole, Norges musikkhøgskole, Barratt Due musikkinstitutt, Oslo musikk- og kulturskole og Oslo kommune, Utdanningsetaten. Tilbudet ble gjort byomfattende, og fikk navnet Musikk på Majorstuen.

En av Norges musikkhøgskoles oppgaver i samarbeidet, skulle være å gjennomføre en forskningsbasert evaluering som følger tilbudet over tid. Dette er rapporten fra denne evalueringen. Den har fulgt arbeidet fra oppstarten i 2011, til det var fullt utbygd høsten 2016.

Musikk på Majorstuen framstår som svært vellykket. Tilbudet er preget av høy kvalitet på ledelses- så vel som lærernivå. Både elevene og de foresatte rapporterer om god trivsel og et godt, faglig utfordrende læringsmiljø. Elevene oppnår høy musikkompetanse. Blant de viktigste utfordringene har vært møtene mellom en grunnskolekultur og en konservatoriekultur, å legge om musikkfaget uten at bredden, herunder sjangerbredden i grunnskolefaget går tapt, og å finne en balanse mellom hjemmearbeid i musikk og andre fag uten å overbelaste elevene. Det er fremdeles behov for å arbeide videre med flere av disse utfordringene.

Dette er den andre utgivelsen i CERMs nye skriftserie Utdanningsforskning i musikk.

Rapporten foreligger kun som PDF og e-bok.

  • NMH-publikasjoner 2018:2.
  • Utdanningsforskning i musikk – skriftserie fra CERM.

Publikasjoner relevante