Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Kul­tur­le­del­se

  • Studiepoeng: 30 studiepoeng – ett år på deltid.

Opptakskrav

Høyere utdanning på minimum 120 studiepoeng, hvorav minst 60 studiepoeng kunstfag eller kulturfag. Søkerne rangeres etter egne rangeringskriterier.

Kort beskrivelse av studiet

Studiet retter seg mot de som er, eller ønsker å bli kulturleder, og er særlig et tilbud til de som har kunst- eller kulturfaglig bakgrunn. Gjennom studiets to emner vil studentene tilegne seg kompetanse som gjør dem rustet til å møte kompleksiteten som følger med lederoppgaven i kunst- og kulturlivet. Viktige sider ved denne kompleksiteten handler om nyskapende programsatsing, høy kvalitet, mangfold, bred deltakelse, publikumsutvikling, kostnadseffektivitet og privat finansiering. Dessuten skal medarbeidere med høy kompetanse, mye kreativitet og stort personlig engasjement ledes på kloke og motiverende måter. Godt samspill og gode prosesser er derfor avgjørende for å nå mål. Kulturledere må utvikle strategier og kommunisere godt om kulturorganisasjoners samfunnsrolle og -oppdrag.

Studiet gir kunnskap og ferdigheter til å lede innen kulturlivet og kulturskolesektoren og er relevant for ledelse på alle nivåer.

Mål for studiet

Ved fullført studium er det forventet at studenten:

  • Har kunnskap om ulike logikker som gjør seg gjeldende i kulturorganisasjoners omgivelser, herunder særegenheter ved kunst- og kulturlivet, kulturpolitikk, kulturell deltakelse og private aktører
  • Kan analysere og navigere i kulturorganisasjoners komplekse omgivelser
  • Kan reflektere over og kommunisere godt om kulturorganisasjoners samfunnsrolle og -oppdrag
  • Har kunnskap om strukturelle og kulturelle trekk ved kulturorganisasjoner
  • Har innsikter som kan anvendes for å lede andre og skape motivasjon, mestring, prestasjoner og kreative prosesser
  • Kan reflektere over etiske problemstillinger i kulturorganisasjoner

Organisering

Studiet er inndelt i to emner:

  • Kulturorganisasjoners omgivelser (KULTLED50) fokuserer på viktige komponenter, slik som kulturpolitikk, øvrig kunst- og kulturliv, brukere, publikum og private aktører.
  • Kulturledelse og kulturorganisasjon (KULTLED51) fokuserer på interne sider ved kulturorganisasjoner som organisasjonsstruktur, organisasjonskultur, kreative prosesser, motivasjon, mestring, lederskap og verdier.

Undervisningen er normalt organisert som heldagsundervisning fordelt på åtte dager i hvert emne.

Les om fravær og permisjon (lovdata.no)

For å beskrive omfanget på emnene i studiet brukes måleenheten studiepoeng. Ett års deltids studieinnsats tilsvarer 30 studiepoeng. Et studiepoeng tilsvarer 27-30 timers arbeid inkludert undervisning og eget arbeid.

Vurdering

I NMHs emneportefølje inngår både emner som benytter karakterskalaen bestått/ikke bestått og emner som benytter den graderte karakterskalaen fra A til F, der E er laveste ståkarakter. Hvilket karaktersystem som benyttes fremgår av hver enkelt emnebeskrivelse.

Ytterligere bestemmelser om vurdering og eksamen er fastsatt i kapittel VI i Forskrift om studiene ved Norges musikkhøgskole (lovdata.no)

Karakterutskrift blir utstedt når studenten har fullført studieprogrammet. Emner som inngår i studieprogrammet vises på karakterutskriften, med vurderingsuttrykk og antall studiepoeng.

Kvalitet i utdanningen

NMH har et system for å sikre og videreutvikle kvaliteten på alle deler av utdanningen. Studentene er viktige bidragsytere i dette arbeidet gjennom blant annet å delta i studentevalueringer.

Les mer om utdanningskvalitet ved NMH.

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 29. jan. 2021