Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Kjernemappe og kunstnerisk veiledning

Prosjektet «Kjernemappe og kunstnerisk veiledning» var et utviklingsarbeid som ble gjennomført med studenter og kunstneriske veiledere ved NMH/CEMPE 2018-2020, for å prøve ut modeller og verktøy som kan styrke musikkstudentens utvikling av eget musikerskap.

Den fullstendige rapporten fra prosjektet publiseres på praxis.nmh.no i november.

Formålet med prosjektet «Kjernemappe og kunstnerisk veiledning» var å styrke studentens oversikt og innsikt i egen utvikling gjennom studiet, og samtidig styrke den overordnede kunstneriske prosessen det er å bygge opp sitt individuelle musikerskap. Studentene brukte en digital mappe, ble kjent med en rekke refleksjonsverktøy, og hadde ulike typer veiledningsmøter.

Det første delprosjektet i 2018-2019 fokuserte mest på å styrke studentens eierskap til egen prosess, og å legge til rette for best mulig utnytting av studietiden i tråd med studentens egne mål, ressurser og interesser. Dette oversiktsarbeidet foregikk ved hjelp av portfolio som verktøy, og portfolioaktivitet ble stimulert på tre ulike måter; ved veiledningssamtaler, studentgrupper og i et valgemne. Refleksjon rundt studieprosess og egenutvikling ble knyttet til fire stikkord: overblikk, tilbakeblikk, fremoverblikk og innblikk. Erfaringene fra dette første delprosjektet la føringer for utformingen av det andre delprosjektet.

Det andre delprosjektet i 2019-2020 fokuserte mest på å styrke den overordnede og langsiktige kunstneriske prosessen hos musikkstudenten, gjennom et praksisnært refleksjonsarbeid. Her ble det lagt vekt på kunstneriske veiledningssamtaler, og det ble arbeidet med å styrke studentens bevissthet om utvikling, muligheter og sammenhenger i eget musikerskap; refleksjon om veivalg og verdigrunnlag i ens kunstneriske identitet; og å styrke kontekstuell forståelse av egen musikerpraksis. Det ble arrangert et veilederkurs for å utvikle pedagogisk kompetanse om ulike refleksjonsmetoder i kunstnerisk prosessarbeid for veilederne i prosjektet.

Prosjektet avdekket et stort potensiale i å implementere semesteroversikter som del av studentens refleksive arbeid. Prosjektet avdekket også et behov for sterkere fokus på
overordnet kunstnerisk prosess, identitetsbygging og mulighetsrom på vei mot det profesjonelle feltet, og at en komplettering til hovedinstrumentlærererollen med en kunstnerisk veilederrolle er en mulig måte å styrke dette på.

Artikler relevante

Publisert: 16. okt. 2018 — Oppdatert: 9. apr. 2024