Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Musikk i det interaktive rom

I dette prosjektet vil Johannes Lunde Hatfield skape en digital læringsarena der det tilrettelegges for aktiv læring rundt øving og prestasjonsforberedelser ved Norges musikkhøgskole.

Prosjektet Musikk i Det Interaktive Rom har som formål å gjøre musikkstudenters individuelle øving mer effektiv og profesjonsrettet gjennom utvikling av et virtuelt øvings- og simuleringsverktøy.

Prosjektet har bestått av to hovedfaser, en sonderingsfase og en innovasjonsfase, og er nå under videre utvikling.

Hva opplever studentene som utfordrende?

Under sonderingsfasen har Hatfield gjennom fokusgruppeintervjuer og møter med en rekruttert interessegruppe med studenter kartlagt sentrale utfordringer ved overgangen fra egenøving til konsert- og prøvespillsituasjoner. Resultatene fra innledende kartlegging viste at det mest fremtredende elementet var selve kontekstskifte fra øverom til offentlig fremføringssituasjon med alt en ny kontekst (konsert/audition) fremkaller av fysiske og psykiske utfordringer. Prosjektets første fase gikk videre ut på å definere hvilke aspekter som fremkaller prøvespill- og konsertnerver.

Utvikling av virtuelle konsertscenener

Basert på resultatene fra første fase i prosjektet har prosjekts andre fase bestått i å utvikle og prøve ut virtuell simuleringsteknologi i samarbeid med studenter og lærere ved Norges musikkhøgskole. Det har blitt gjennomført en rekke tester der studenter har gitt tilbakemeldinger på teknologien som er utviklet. Resultatene fra disse testene viser i all hovedsak at det er et stort potensial for videreutvikling av teknologien samt oppnåelse av en virkelighetsnær konsert- og prøvespillsimulering. Dog fremkommer det av gjennomførte tester at det finnes visse teknologiske utfordringer knyttet til utvikling og anvendelse av 3D animerte publikummere. I løpet av høsten 2019 ble det arbeidet med å optimalisere de simulerte publikummernes realistiske fremtoning ved en mer detaljert animasjon og mer publikumsbevegelser.

Etter at dette ble prøvd ut av studenter høsten 2019, viste det seg å fortsatt være behov for utbedring av animasjonene av hver individuell publikummer i simulatoren. De to konsertscenene har fått meget god tilbakemelding blant studenter. Både 360 scenen som tar rundt 2000 publikummere og rokokko-scenen som er beregnet for kammermusikkfremføringer oppleves av studentene som har testet det som virkelige rom. en generell tilbakemelding fra flere utøvende studenter er at simulatoren gir følelsen av å være i en annen kontekst.

Behov for videre utvikling

Basert på de ovennevnte utfordringene, har vi kommet frem til at 3D-animering gjennom tradisjonelle dataspillbaserte teknikker ikke egner seg for å utvikle publikummere. For å løse dette avgjørende problemet rundt oppnåelse av realistiske publikummere, så skal det spilles inn individuelle animasjoner ved hjelp av motion capture. Motion capture muliggjør utvikling av naturlige menneskelige bevegelser gjennom at en person simulerer de ønskede bevegelsene i motion capture drakt. Målet er å ferdigstille dette arbeidet i løpet av våren 2021.

Artikler relevante

Publisert: 21. mar. 2017 — Oppdatert: 17. des. 2020