Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Theresa Coffey: Musikk-kurasjon og kunstnerisk identitetsdannelse

Hvordan påvirker musikk-kurasjon musikeres identitet og karriere?

Fagområde: Oppføringspraksis

Hva er kunstnerisk identitet? Hvordan oppleves det? Hvordan fremføres det?

Dette prosjektet utforsker utøveres praksis med «musikk-kurasjon», som en casestudie i å produsere kunstnerisk identitet, fremføre refleksivt og sikte på en følelse av konsistens med seg selv.

Innen dette prosjektet kan «musikk-kurasjon» forstås som en kunstnerisk handling som formidler og kontekstualiserer organisert lyd i fremføring. Praksisen tar hensyn til den visuelle, kinetiske, kroppslige, lydlige, romlige og diskursive materialiteten i fremføringen, for å skape interaktive, kunstneriske opplevelser.

Dette prosjektet utforsker forholdet mellom «utøver-kuratorenes» selvoppfatninger og identiteter, som fremføres i deres musikk-kurasjonspraksis.

Empirien for dette prosjektet innebærer semistrukturerte intervjuer med fem utøver-kuratorer, en autoetnografisk undersøkelse av kunstnerisk identitet i kuratert fremføring og litteraturstudier om fremføringspraksis, identitet, selvkonsept og musikk-kurasjon. Forskningsspørsmålene er: «Hvordan forstås og oppleves kunstneriske identiteter av utøver-kuratorenes innen musikk-kurasjon?» og, «hvordan utfolder kunstnerisk identitet seg innen musikk-kurasjon?»

Artikler relevante

Publisert: 1. sep. 2021 — Oppdatert: 9. mar. 2023