Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Torbjørn Eftestøl: Kreftenes differensielle spill

Eftestøl sammen med bedømmelseskomiteen på disputasdagen

En filosofisk studie av transcendental empirisme kontekstualisert gjennom musikk.

Fagområde: Oppføringspraksis

Sammendrag

Avhandlingen Kreftenes differensielle spill – Transcendental empirisme og musikk er en filosofisk studie av transcendental empirisme kontekstualisert gjennom musikk. Den presenterer en lesning av Gilles Deleuze og Félix Guattaris filosofiske apparat og utforsker hvordan musikk kan fungere i den operasjonen Deleuze betegner som en ‘transcendental empirisme’.

Sentralt er her ideen om et møte med en intensitet i det sanselige og en påfølgende erfaring av intensive og virtuelle krefter. Avhandlingen utforsker denne ideen i tre stadier:

I første stadium utvikles en transcendental empirisme som et filosofisk rammeverk gjennom en lesning av Deleuze og Guattari.

I andre stadium diskuteres musikk som et møte med intensive krefter i lys av oppgavens filosofiske apparat. Her blir skillet mellom mediert og uformidlet intensitet sentralt. Avhandlingen argumenterer for at ideen om et direkte møte med intensive krefter er avgjørende for en diskusjon av musikk og transcendental empirisme. Videre argumenterer studien for at en slik begivenhet vil implisere en transformasjon av den estetiske erfaring.

I tredje stadium utforskes transcendental empirisme i tenkningen og poietikken til tre komponister fra det tjuende århundre: Arnold Schönberg, Olivier Messiaen og Giacinto Scelsi.

Avhandlingen utvikler tre ‘bilder’ av tenkningen tilsvarende komponistenes teoretiske ideer, og tar sikte på å identifisere sentrale begreper fra Deleuze og Guattaris filosofi i hver komponists tenkning:

For det første blir Schönbergs utsagn om dodekafoni lest i lys av hans Goetheanistiske tenkning omkring musikk og Ide. Eftestøl knytter dette til Deleuzes oppfatning av ideen som en virtuell mangfoldighet i et intensivt rom.

For det andre leses Messiaens ideer om musikk og ‘det blendende’ i lys av Deleuzes begreper om mikropersepsjon og tid som en virtuell kraft.

For det tredje blir Scelsis musikalske tenkning knyttet til begrepet om ‘tone-monaden’ konseptualisert som et felt av intensive krefter. Eftestøl foreslår at dens epistemologiske ekvivalens er en tilstand av ren persepsjon.

De svært forskjellige ideene som finnes i studiet av hver komponist er foreslått som drivkrefter i deres respektive musikalske tenkning; Ikke desto mindre, til tross for deres forskjeller, blir hver av dem lest som opptatt av musikk som et eksperimentelt sted for en transcendental empirisme.

Avhandlingen har som mål å bidra til musikkfilosofien ved å presentere en konstellasjon mellom transcendental empirisme og ideer knyttet til musikk.

Avhandlingen

Avhandlingens fulle tittel: A Differential Play of Forces. Transcendental Empiricism and Music.

Avhandlingen er en monografi, og avhandlingsspråket er engelsk.

Avhandlingen er tilgjengelig i NMHs digitale vitenarkiv.

Artikler relevante

Publisert: 18. okt. 2016 — Oppdatert: 7. sep. 2023