Overå i gangen

Masterstudiet i musikkterapi

Normert studietid

2 år (120 studiepoeng)

Undervisningsspråk

Norsk

Søknadsfrist

15. desember. SøknadsWeb åpner 1. november.

Søknadsprosess og opptaksprøver

Kort om studiet

Mastergradsstudiet i musikkterapi gir både en akademisk grad i musikkterapi og er en profesjonsutdanning til musikkterapeut. En musikkterapeut arbeider med barn, unge, voksne og eldre i forhold til målsettinger som vedrører helse og behandling, livskvalitet og utvikling i et individuelt og økologisk (systemisk/samfunnsorientert) perspektiv. Sentralt i studiet står bruken av musikk til å hente fram ressurser hos enkeltindivider, og til å fremme uttrykksevne og opplevelse av mening, mestring og livssammenheng.

Studiet er satt sammen av to deler; en profesjonsdel og en vitenskapelig del. I profesjonsdelen inngår fag som relasjon og kommunikasjon, praktisk rettet teori og metode, terapeutisk improvisasjon, musikalske støtteemner og konsertproduksjon på helseinstitusjoner.

Den vitenskapelige delen omfatter faget musikkterapi i perspektiv samt vitenskapsteori og metode. Masteroppgaven ligger også under denne delen.

Praksis foregår i begge studieår. NMH får stadig nye praksisplasser. Disse praksisplassene kan i sin tur generere nye stillinger for musikkterapeuter. Aktuelle praksisarenaer kan være knyttet til pedagogiske fagsentra for barnehager, skole og voksenopplæring, barnevern, psykisk helsearbeid, sykehus, rusomsorg, kriminalomsorg, sykehjem og seniorsentre, m.m.

Studieplan for mastergradsstudiet i musikkterapi (startkull 2017)

Studiet vil kunne danne grunnlag for opptak til doktorgradsprogram.

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning som må omfatte:

Studier i musikk, pedagogikk eller psykologi, yrkesutdanninger som lærer, førskolelærer og sykepleier er eksempler på utdanning som sammen med fullført årsstudium i musikk og helse tilfredsstiller dette kravet.

I tillegg kreves det bestått opptaksprøve.

Søkere som har fullført to-årig videreutdanning i musikkterapi fra Østlandets musikkonservatorium, Norges musikkhøgskole eller Høgskulen i Sandane, som ønsker å ta en mastergrad, kan få innpasset sin tidligere utdanning slik at de bare følger den vitenskapelige delen. Disse søkerne skal ikke møte til ordinær opptaksprøve.

For opptak til mastergradsstudiet i musikkterapi gjelder egne krav til norskkunnskaper.

Søknadsprosess og opptaksprøver for Masterstudiet i musikkterapi

Kontakt

Finner du ikke svar på dine spørsmål om søknadsprosess og opptaksprøver?

Kontakt: opptak@nmh.no

T. +47 23 36 70 00

Har du spørsmål til det faglige innholdet i studiet eller opptaksprøven, kan du ta kontakt med studieleder for programmet:

Studieleder

tone.s.kvamme.jpg

Tone Kristine S Kvamme

Førsteamanuensis

Musikkterapi