Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Ensemble 3030

Et ensemble spiller i et mørkt rom.

Et studentstyrt ensembleprosjekt for ny musikk ved Musikkhøgskolen.

Hva er Ensemble 3030?

Ensemble 3030 ble startet i 2019 av komposisjonsstudent Anna Berg. Målet med prosjektet er å skape en plattform der musikere, komponister og dirigenter ved NMH kan møtes for å arbeide frem nykomponert musikk.

Gjennom prosjektet ønsker jeg å lage en studentdrevet møteplass som kan skape en kultur for samhandling mellom de ulike fagmiljøene ved NMH og en bredere interesse og forståelse for det rike feltet samtidsmusikk. Denne møteplassen har entreprenørskap i fokus. Dagens musikkliv krever en annen musikertype enn kun orkestermusikeren, og det er viktig at utøvende studenter får erfaring med å spille nykomponert musikk skrevet av deres jevnaldrende. Det samme gjelder direksjonsstudentene, som stort sett møter mesterverk i sitt repertoar, men som i dette prosjektet får erfaring med å arbeide tett med nye verk, med komponister og utøvere underveis i en skapende prosess.

Anna Berg prosjektleder Ensemble 3030

Ensemble 3030 er et prosjekt der læring står i sentrum. Med dette prosjektet får komposisjonsstudenter erfaring med å lage musikk for større ensembler, direksjonsstudenter får lære hvordan å tolke og dirigere ny musikk og utøvende studenter blir vant til å fremføre og fortolke ny musikk laget av jevnaldrende komponister. Prosjektets eksterne veileder er Christian Eggen.

Ensemblet endrer besetning for hver konsert slik at musikere fra flere instrumentgrupper får muligheten til å være med. På denne måten får også komposisjonsstudentene trening i å lage musikk for ulike besetninger. Ensemble 3030 tar sikte på å holde korte «lavterskel»- konserter som kan invitere både nye og vante lytterkretser.

Ensemble 3030 hadde sin første konsert i en fullsatt Majorstuen kirke den 1. november 2019 og besetningen var da en sinfonietta.

Hør opptak fra konserten av stykket til Anders Krøger.


Dette var meningsfullt på alle måter, med studenter som ønsket å lære. Erfaring er en latent kraft, og alle anledninger til å dele den med andre er gull verdt! Det finnes ikke snarveier i disse yrkene, men å ta del i andres erfaringer er uvurderlig hjelp på veien.

Christian Eggen Veileder for Ensemble 3030

Resultater etter første år

Unik mulighet for komposisjonsstudenter

De deltakende komposisjonsstudentene har gjennom Ensemble 3030 fått en unik mulighet, ikke bare til å følge sitt eget stykke fra idéstadie til prøver og konsert, men også til å lære hva som ligger bak en slik konsertproduksjon, fra å spørre musikere, booke saler, sette opp opptaksutstyr med mer. Komposisjonsstudentene hadde også et enormt læringsutbytte være med på dirigentens nærstudie av sine stykker i veiledningsworkshop med Christian Eggen og direksjonsstudenten.

Involvering av NMHs komposisjonslærere

Prosjektleder Anna Berg fant tidlig ut at prosjektet ville ha et stort læringsutbytte ved å tilføre minst et lærerverk på programmet per konsert. På denne måten ville hele komposisjonslinja, inkludert komposisjonslærerne, bli mer synlig for den øvrige studentmassen på skolen. Komposisjonslærerne ved NMH er blant de mest fremtredende komponistene i sin generasjon og spilles lite på skolens konserter. Berg ønsket at Ensemble 3030 skulle bygge bro mellom ulike tradisjoner og linjer på NMH og håpet at ved å inkludere musikk laget av lærerne, kunne også musikken deres bli en mer naturlig del av repertoaret som spilles på de utøvende linjene. Ved å inkludere lærerne fikk prosjektet også en intern veileder som kunne følge komposisjonsstudentene gjennom prosessen frem til et nytt stykke, som har vært en uvurderlig ressurs.

Gi utøverstudenter økt kompetanse på samtidsmusikk

Tilbakemeldingene som har kommet fra instrumentalstudentene som har vært med i Ensemble 3030 har vært positive. Flere sier at dette er det eneste de har av ny musikk på sitt repertoar og at det å spille nyskrevet musikk gir et innblikk i hva komponister tenker og hva de fokuserer på for tiden. At musikken kan være mer rytmisk krevende er det flere som setter pris på da de mener dette kan være nyttig for deres instrumentgrupper å trene ekstra på.

At produksjonen hadde korte prøver ble ansett som essensielt for at musikerne skulle få tid til å delta. I tillegg har det vært svært gode tilbakemeldinger knyttet til å ha en student som dirigent fremfor en lærer eller en innleid dirigent. Etter første konsert ble det uttrykt et ønske om en mer omfattende introduksjon til hvert stykke fra komponistenes side og dette ble derfor lagt inn i prøvetiden for konsert nummer to. Til konsert nummer to var også flere av instrumentalistene innom meg i komposisjonsprosessen for å teste ut passasjer og teknikker. Dette uttrykte de stor glede over, i tillegg var det til hjelp for meg i prosessen.

Bygge dirigentkompetanse blant direksjonsstudentene på nykomponert musikk

Ensemble 3030 har vært særlig rettet mot å bygge gode dirigenter og fortolkere av nykomponert musikk. Mye av fokuset på workshopen og timene med Christian Eggen handlet derfor om at direksjonsstudenten skulle få oversikt, overblikk og bli vant til en potensielt ny måte å lese og formidle nyskrevne partitur på. Utover timene med workshop der komposisjonsstudenter- og lærer var tilstede, hadde også direksjonsstudenten og Christian enetimer med silent conducting av stykkene og en tilbakemeldingsrunde i etterkant der de gikk igjennom video fra konsert. Dette har vært viktig for det generelle læringsutbyttet for alle involverte ettersom dirigenten er stykkets advokat overfor et ensemble. I prosessen med innstudering av stykkene tok direksjonsstudenten stykkene med til en av sine veiledere på NMH og dermed er også dette lærermiljøet koplet på prosjektet.

Solist som uventet lærer

Solisten Ingvill Hafskjold (OFO, m.m) som var med på konserten den 01.11.19 fungerte som en uventet lærer som kunne inspirere og introdusere en forståelse for samtidsmusikk inn i ensemblet fra den spillendes perspektiv. For Ingvill var det spesielt verdifullt at "prosjektet var på hjemmebane for studentene, at de var på alder med dirigent og komponist - det er viktig på mange måter å fremme tilhørigheten i samtiden".

Som utøver med bred bakgrunn så må jeg si at prosjektet var overraskende meningsfylt. Jeg har vært vitne til mange ulike modeller for hvordan man kan utveksle erfaringer mellom ulike generasjoner, men dette var det morsomste jeg har vært med på.

Ingvill Hafskjold solist på konserten 1. november 2019

Ensemble 3030 som møteplass

Anna Berg sier at hun har observert at flere masterstudenter har blitt bevisst muligheten å kunne bestille musikk av komponister, lærere så vel som studenter, i forbindelse med dette prosjektet. Dette mener jeg at kommer som et direkte resultat av at Ensemble 3030 sine prøver, konsert og etterfest har skapt en møteplass der samtalen om nykomponert musikk har vært et tema. Utover økt bevissthet omkring bestilling har prosjektet generelt bidratt til å få i gang samtalen om det å spille ny musikk generelt og en større bevissthet omkring små- og storskalasamarbeid på tvers av linjene ved skolen. Jeg vet at prosjektet har inspirert flere av mine medstudenter til å ikke vente med å realisere sine større prosjektdrømmer, men tvert imot begynne nå mens vi ennå studerer.

Andre resultater er at deltakerne i disse to Ensemble 3030-prosjektene utgjør en base for musikere og dirigenter som nå har fått bredere erfaring med å spille nykomponert musikk.

Det finnes ikke langvarige samarbeidsprosjekter mellom samtidsmusikkensembler og komposisjonsstudenter ved NMH i dag. Dette prosjektet fyller det tomrommet, i tillegg til å øke studentenes kunnskap om hverandres fagfelt. Gjennom Ensemble 3030 får instrumentalister/utøvere/komponister/dirigenter øvelse i å lage egne ensembleprosjekter rettet mot et fremtidig liv som frilansere og entreprenører. I tillegg bidrar prosjektet til å skape et miljø for fremføring av samtidsmusikk/nyskapende musikk ved NMH som kan leve videre etter endt studie gjennom kompetanseheving og erfaringsdeling som skjer i prosjektet.

Det er umulig å kunne forutse virkningen av dette på fremtidig musikkliv, men det jeg vet til nå er at mange flere enn tidligere spør meg og andre involverte om hvilke musikere de kan spørre om å delta i andre samtidsmusikkprosjekter, og plutselig har jeg nær 30 musikere jeg og andre kan gå god for på mange ulike instrumenter.

Anna Berg prosjektleder Ensemble 3030

Konserter

Artikler relevante

Publisert: 17. mar. 2020 — Oppdatert: 21. mar. 2024