Illustrasjonsfoto HOMESITE.jpg

HOMESIDE

Prosjektleder:
Karette Annie Stensæth

Prosjektdeltagere:
Tone Kristine S Kvamme, Kjersti Johansson, Kristi Jacobsen Stedje

Periode:
2019 – 2022

Senter:
CREMAH

Type:
forskning

Tema:
Demens, Musikkterapi

HOMESIDE er et stort EU-finansiert prosjekt der forskere fra fem land samarbeider om å teste hvilken effekt musikkterapi kan ha på atferdsmessige og psykologiske symptomer på demens.

Foto: Silje Måseide

Ved Norges musikkhøgskole (NMH) er det CREMAH (Senter for forskning i musikk og helse) som står bak prosjektet, med Karette Stensæth som leder av det norske teamet og med Tone S. Kvamme som ansvarlig for opplæringen av de norske musikkterapeutene. Prosjektet starter 1. august 2019.

Prosjektnavnet HOMESIDE er akronym for «HOMES-based family caregiver-delivered music Intervention for people living with DEmentia): A Randomised Controlled Trial». Tildelingen er gitt gjennom EUs fellesprogram Joint Programme – Neurodegenerative Diseases Research (JPND).

CREMAHs forskere og alle partnerne i prosjektet har håp om at resultatene i prosjektet vil få betydning verden over for tilbudet til par og familier som bor hjemme med en person som har demens. 

Hva slags forskning skal gjøres? 

HOMESIDE er et klinisk kvantitativt prosjekt. Det primære målet er å teste effekten av en tre måneders hjemmebasert musikkintervensjon (som vi vil kalle musikkprogram) på atferdsmessige og psykologiske symptomer på demens (APSD). 

HOMESIDE er en trearmet randomisert kontrollert studie (RCT): En gruppe får musikkprogram, og denne gruppen skal sammenlignes med en gruppe som får leseprogram og en gruppe som får standard omsorg (og dermed ingen andre opplegg).

Standardiserte spørreskjema blir brukt for å måle eventuelle endringer.  Deltakere er personer med demens som bor hjemme med en partner/ektefelle eller en annen nær person i familien som yter omsorg. Denne personen (heretter kalt partner) vil gjennomføre programmene etter at han/hun er trent opp av kvalifiserte musikkterapeuter med erfaringer innen demensomsorg. Tilnærmingen kalles indirekte musikkterapi. 

Sekundære mål i HOMESIDE er blant annet å undersøke kvaliteten på relasjonen mellom personen med demens og partneren. Prosjektet vil utføre målinger av depresjon, motstandskraft og livskvalitet hos partner samt livskvalitet hos personen med demens. Prosjektet vil også sammenligne musikkintervensjoner, leseintervensjoner og standard omsorg med hensyn til kostnadseffektivitet.

Deltakerne

Deltakerne er hjemmeboende par der en person har mild til moderat demens. Dette er en gruppe som i dag får mer oppmerksomhet. Flertallet av personer med demens bor hjemme med sine familier og ikke på sykehjem. Kvaliteten på omsorgen for personen med demens og nærmeste pårørende er avgjørende for god ivaretakelse mens sykdommen utvikler seg. Belastningen på partner og familien blir ofte stor, og livskvaliteten deres svekkes ofte. Særlig er det krevende for partneren til personen med demens å håndtere sykdomsprogresjon og samtidig opprettholde en nær og god relasjon. 

HOMESIDE anerkjenner utfordringene disse personene har i perioden de alle skal bo hjemme og ser behovet for å tilby god og kvalifisert støtte. CREMAH samarbeider med Sang i eldreomsorgen (som ligg under Krafttak for sang) om rekruttering av deltakere. 

Trenger vi et slikt prosjekt?

Det er god grunn til å gjennomføre et prosjekt som HOMESIDE. Lancets demenskommisjon fra 2017 foreslår restriksjoner på farmalogisk behandling av depresjonen hos personer med demens. De etterlyser flere medikamentfrie tiltak, som f.eks. musikkterapi, som har vist seg å ha god effekt på depresjon. 

Et eksempel på det er forskningen til førsteamanuensis Tone S. Kvamme ved NMH. Hun avla sin doktorgrad ved NMH i 2013, og studien hennes viser at seks demensrammede eldre som fikk korttidsmusikkterapi, samlet sett fikk færre symptomer på depresjon, angst og agitasjon. De fikk samtidig økt livskvalitet. 

Tidligere studier viser også at musikkterapi kan redusere negativ adferd og psykologiske symptomer på demens. Flere studier støtter at musikkterapi, som et persontilpasset helsetilbud, også kan fremme deltakelse og sosial kompetanse hos personer med demens. Noen studier viser at musikk kan trigge autobiografisk hukommelse og effektivt regulere følelser og adferd, mens andre studier viser hvordan profesjonelle kan bruke musikk i sine omsorgsroller. Men det er ingen studier som faktisk har undersøkt virkningen av musikkaktiviteter ledet av partner etter at de har fått nødvendig opplæring av kvalifiserte musikkterapeuter. Her er det i dag et kunnskapsgap som HOMESIDE vil fylle.

Musikken

Musikken som tilbys deltakerne som havner i gruppen med musikkprogrammet vil bestå av aktiviteter som: a) sang av kjente sanger /preferansemusikk, b) bevegelse til musikk (for eksempel overkropp og armer som etterligner kjente dansebevegelser) og c) lytte til preferansemusikk/ avslappende eller livlig musikk avhengig av humør og oppmerksomhet hos personen med demens.

Idéen er at musikken skal bli et verktøy som kan hjelpe til med å skape kontakt, vekke oppmerksomhet og samtidig regulere følelser og «arousal» (aktivering, intensitet). Musikkterapeuter vil undervise partnerne hvordan dette kan gjøres gjennom musikkaktiviteter som tilpasses hvert par. Forskerne i HOMESIDE-teamene samarbeider for å kvalifisere at alle de fem landenes musikkterapeuter gir en god og mest mulig lik undervisning til de nesten 1000 deltakerne. 

Hvem er forskerne?

Forskere fra fem land deltar i HOMESIDE. Koordinator er professor Felicity Baker som leder teamet ved Universitet i Melbourne i Australia. Baker er også professor II ved NMH. Professor Helen Odell-Miller leder teamet ved Anglia Ruskin-universitetet i Storbritannia. Professor Thomas Wosch leder teamet i Universitet for anvendt vitenskap i Würzburg-Schweinfurt i Tyskland, og doktor Anna Bukowska leder teamet ved Universitet for fysisk opplæring og utdanning i Warszawa, Polen. 

Professor Karette Stensæth ved NMH leder det norske teamet. Førsteamanuensis Tone S. Kvamme deltar også fra NMH, og hun vil ha hovedansvaret for blant annet opplæringen av musikkterapeutene som skal delta i prosjektet. I tillegg vil HOMESIDE engasjere flere personer i enten deltidsstillinger eller på prosjektbasis. En postdoktor ansettes for tre år fra 1. september og en ph.d.-stipendiat fra NMH skal tilknyttes prosjektet i samme periode. 

EU-satsning på demens 

Tildelingen til dette store forskningsprosjektet er gitt gjennom EUs fellesprogram JPND, som har til hensikt å styrke multinasjonale forskerprosjekter i persontilpasset helsetilbud/medisin til personer med nevrodegenerative sykdommer. JPND er den største globale forskningsinnsatsen som er rettet mot å finne en løsning på nevrodegenerative sykdommer som f.eks. demens.

Det kan handle om å finne årsaker til, utvikle behandlinger for og identifisere gode måter å ta vare på personer med en demens, samt å muliggjøre tidlig diagnose slik at behandling kan starte tidlig. Disse målene vil lettere kunne nås med felles innsats mellom landene for å finne løsninger som kan lindre symptomene og redusere den sosiale og økonomiske belastningen for pasienter, familier og helsesystemer. 

Norges forskningsråd (NFR) finansierer norske partnere som tildeles midler gjennom JPND. Hele prosjektet med alle fem partnere tildeles over 24 mill. NOK. CREMAH og NMHs tildeling fra NFR er ca. 7 mill. NOK. 

Kontakt

Ta kontakt på homeside@nmh.no.

Prosjektleder

karette.a.stensaeth.jpg

Karette Annie Stensæth

Professor

MusikkterapiSist oppdatert: 25. april 2019