Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

HOMESIDE

Homeside7241_SiljeMåseide.jpg

HOMESIDE er et stort EU-finansiert prosjekt som undersøker effekt av musikk- og leseprogram for hjemmeboende personer med demens og deres nærmeste.

Silje Måseide

HOMESIDE handler om musikk, lesing og demens. Det er et stort internasjonalt forskningsprosjekt som involverer nesten 1000 deltakere. Prosjektet retter seg mot personer med demens som bor hjemme med en partner/ektefelle eller en annen nær person i familien som yter omsorg (heretter kalt partner). Prosjektnavnet HOMESIDE er akronym for «Home-based family caregiver-delivered music and reading interventions for people living with dementia): A randomised controlled trial».

Hva slags forskning skal gjøres?

Studien er en trearmet randomisert kontrollert studie (RCT): En gruppe får musikkprogram, og denne gruppen sammenlignes med en gruppe som får leseprogram og en gruppe som får standard omsorg (og dermed ingen andre opplegg). Partner vil gjennomføre programmene etter at han/hun har fått opplæring av kvalifiserte musikkterapeuter (i musikkprogrammene) og ergoterapeuter (i leseprogrammene) med erfaringer innen demensomsorg.

Det primære målet er å teste effekten av de tre måneders hjemmebaserte musikk- og leseprogrammene på atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens. For å måle dette brukes måleinstrumentet NPI-Q (Neuropsychiatric Inventory Questionnaire). Sekundære mål i HOMESIDE er blant annet å undersøke kvaliteten på relasjonen mellom personen med demens og partneren. Standardiserte spørreskjema blir brukt for å måle eventuelle endringer. Vi gjør målinger av depresjon, motstandskraft og livskvalitet hos partner samt livskvalitet hos personen med demens (i tillegg til NPI-Q-testen). Vi sammenligner også resultatene med hensyn til kostnadseffektivitet.

Deltakerne

Deltakerne er hjemmeboende par der en person har demens. Dette er en gruppe som i dag får mer oppmerksomhet. Flertallet av personer med demens bor hjemme med sine familier og ikke på sykehjem. Kvaliteten på omsorgen for personen med demens og nærmeste pårørende er avgjørende for god ivaretakelse mens sykdommen utvikler seg. Belastningen på partner og familien blir ofte stor, og livskvaliteten deres kan svekkes. Særlig kan det være krevende for partneren til personen med demens å håndtere sykdomsprogresjon og samtidig opprettholde en nær og god relasjon.

HOMESIDE anerkjenner utfordringene disse personene har i perioden de alle skal bo hjemme og ser behovet for å tilby god og kvalifisert støtte. CREMAH samarbeider med Sang i eldreomsorgen (som ligg under Krafttak for sang) om rekruttering av deltakere.

Musikk- og leseprogrammene

Aktiviteter i musikkprogrammet består av sang av kjente sanger /preferansemusikk, bevegelse til musikk (for eksempel overkropp og armer som etterligner kjente dansebevegelser), spill på instrumenter og lytting til preferansemusikk/ avslappende eller livlig musikk avhengig av humør og oppmerksomhet hos personen med demens. Aktiviteter i leseprogrammet består av å lese høyt for hverandre, fremsi for eksempel tekster, vers eller dikt for hverandre, og lytting til lydbok.

Homeside-deltaker Haralds hender på pianoet

Vi søker flere deltakere

Homeside er fortsatt åpent for flere deltakere. Dere trenger ingen forkunnskaper om musikk for å være med, og dere kan bo hvor som helst i landet.

Meld dere på her

Hvem er forskerne?

Forskere fra fem land deltar i HOMESIDE: Australia, Storbritannia, Tyskland, Polen og Norge. Internasjonal prosjektleder er professor Felicity Baker ved Universitet i Melbourne i Australia. Baker er også professor II ved NMH. Dr. Imogen Clark, også ved Universitetet i Melbourne, er leder for den Australske delen av prosjektet. Professor Helen Odell-Miller leder teamet ved Anglia Ruskin-universitetet i Storbritannia. Professor Thomas Wosch leder teamet i Universitet for anvendt vitenskap i Würzburg-Schweinfurt i Tyskland, og doktor Anna Bukowska leder teamet ved Universitet for fysisk opplæring og utdanning i Krakow, Polen.

Professor Karette Stensæth ved NMH leder det norske teamet. I det norske forskerteamet inngår også førsteamanuensis Tone S. Kvamme, postdoktor Kjersti Johansson og ph.d.-stipendiat Kristi Stedje. I tillegg vil HOMESIDE engasjere flere personer i enten deltidsstillinger eller på prosjektbasis.

Finansiering

Tildelingen er gitt gjennom EUs fellesprogram for nevrodegenerative sykdommer (JPND). Norges forskningsråd finansierer den norske partneren Norges musikkhøgskole (NMH), representert ved Senter for forskning i musikk og helse (CREMAH).

Artikler relevante