Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Lise Lotte Berg Ågedal: Bedre uttale for barn etter musikkterapi med spesialtilpasset sang

Lise Lotte Ågedal i en musikkterapi-situasjon

En studie av barn med talevansker og hvordan sang og improvisasjon kan stimulere og forbedre deres taleevne.

Fagområde: Musikkterapi

Sammendrag

Barna i prosjektet er mellom fire og seks år. Felles for alle barna er at de har fonologiske vansker, det vil si at de har vansker med å lære seg språkets lydsystem og å uttale ordene rett. Med utgangspunkt i kunnskap om disse fonologiske utfordringene har Ågedal komponert sanger med ord som kan være vanskelige for barna å uttale. Ordet strikke er et slikt ord. Dette ordet trener barnet på med sangen Pappa vil strikke. Sanger med mye tekst har bildeillustrasjoner som barna kan se på når de synger sammen med Ågedal.

Prosjektet er en randomisert, kontrollert studie (RCT). Det innebærer at av totalt 24 barn som er med i undersøkelsen, er 11 i en testgruppe og 13 i kontrollgruppe. Barna som er i testgruppen får fire sesjoner med musikkterapi per uke over en periode på seks uker. En logoped tester barna i forkant og etterkant av musikkperioden. Vil barna som får musikkterapi få en bedre taleutvikling sammenliknet med barna i kontrollgruppen som ikke får dette tilbudet?

Dette er en pilotstudie. Det er ikke gjennomført tidligere studier med et tilsvarende forskningsdesign, utvalg, intervensjon og målemetoder. Resultatene og erfarnigene fra denne pilotstudien skal legge rammene for en større førlgestudie. Dette inkluderer erfaringer fra musikkterapien som femkommer i intervensjonsbeskrivelsene.

Forskningsspørsmålet for studien er: Kan musikkterapi med tilpasset sang bedre taletydeligheten til førskolebarn med fonologiske talevansker? Hvilke rammer legger denne pilotstudien for en følgestudie?

Prosjektet har et blandet design med hovedfokus på målbare enheter ut fra logopedens testmateriale (kvantitative data). Ågedal diskurerer ogs hvorvidt deltakelse og motivasjon som følge av musikkterapien bidrar til å bedre taleevnen (kvalitative data).

Ph.d.-avhandlingen

Tittel: Bedre uttale for barn etter musikkterapi med spesialtilpasset sang. En randomisert kontrollert pilotstudie.

Avhandlingen består av en monografi og 19 sanger som Ågedal har komponert spesielt for formålet.

Avhandlingen er tilgjengelig i NMHs vitenarkiv. De 19 sangene til studien følger som vedlegg til avhandlingen, og de kan også høres på Musikkhøgskolens egne Soundcloud-sider.

Avhandlingsspråket er norsk.

Bokutgivelse

Metodikkboken Hvordan kan du bruke sang for å bedre barnets talespråk? En praktisk håndbok kom ut i 2021 og er en praktisk, metodisk håndbok basert på opplegg og erfaringer fra ph.d.-prosjektet. Boken inngår i CREMAHs publikasjonsserie.

Artikler relevante

Publisert: 4. mai 2015 — Oppdatert: 22. feb. 2024