Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Tone Kvamme: Glimt av glede. Musikkterapi og demens.

Kan musikkterapi påvirke sinnsstemning hos demensrammede med symptomer på depresjon og angst?

Fagområde: Musikkterapi

Sammendrag

Avhandlingen ”Glimt av glede” handler om musikkterapi med demensrammede som har symptomer på depresjon og angst. Seks demensrammede eldre som bor på institusjon har fått korttidsmusikkterapi, og resultatene viser samlet sett færre symptomer på depresjon, angst og agitasjon samt økt livskvalitet. Sesjonene er videofilmet og det er brukt standardiserte måleinstrumenter. Fire musikkterapeuter har utført i gjennomsnitt tolv individuelle musikkterapisesjoner.

Studien har et mixed methods forskningsdesign.

Avhandlingen utdyper begrepene musikkterapi, aldersdemens og sinnsstemning og har også en litteraturgjennomgang av annen forskning med samme tematikk. I tillegg er det benyttet hukommelsesteori til å forklare effekt av musikk ved demens. Det er utført få andre studier av musikkterapi og aldersdemens i Norge. Bruk av mixed methods er også sjeldent i norsk musikkterapiforskning. Studien gir en sterk anbefaling av musikkterapi til demensrammede.

Resultater

Kvantitativt: For gruppen samlet er det statistisk signifikant positiv endring av angst og livskvalitet etter gjennomsnittlig 12 sesjoner målt med henholdsvis Neuropsychiatric Inventory (NPI) og Alzheimer Related Quality of Life (ADRQL). Innen sesjonene er det målt statistisk signifikant positiv endring i Dementia Mood Picture Test (DMPT) og mellom sesjonene i delområdet Vandring i Døgnvariasjonsskjema. Tre måneder etter viser måleinstrumentene noe økning i symptomer og reduksjon i livskvalitet, men nivåene er for fire av fem klienter fortsatt bedre enn før tiltak.

Kvalitativt: De seks casene samlet viser enten uendret eller økende grad av oppmerksomhet, respons på musikken, følelsesuttrykk og relasjonell tilgjengelighet både på begynnelsen og i slutten av musikkterapiperioden, og i begynnelse og midt/slutt av sesjonene. Endringene som er observert i videoanalysen er imidlertid ikke store.

Endring ble først og fremst påvist ved standardiserte måleinstrumenter og ikke ved videoanalyse. Begge typer metoder er imidlertid viktige som gjensidig korrektiv til hverandre og til å gi et omfattende bilde av det som skjer i musikkterapien.

Avhandlingens resultater viser at musikkterapi kan ha stor positiv innvirkning på sinnsstemning hos demensrammede med symptomer på depresjon og angst.

Ph.d.-avhandlingen

Avhandlingens tittel: Glimt av glede. Musikkterapi med demensrammede som ar symptomer på depresjon og angst.

Avhandlingen er en monografi, og den er skrevet på norsk.

Avhandlingen er tilgjengelig i NMHs digitale vitenarkiv.


Artikler relevante

Publisert: 29. jun. 2015 — Oppdatert: 21. feb. 2024