Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Rut Jorunn Rønning: Kulturskolen, en kunst- og kunnskapsbasert institusjon?

Hva slags kunst- og kunnskapssyn kjennetegner kulturskolen som institusjon og hvordan konstitueres det av ulike aktører?

Fagområde: MusikkpedagogikkSammendrag

Dette prosjektet handler om å identifisere og analysere særtrekk ved kulturskolen som institusjon knyttet til kunst- og kunnskapssyn gjennom tre aktører; den offentlige politikken, lærere ved kulturskolen og ledelse ved kulturskolen. En kvalitativ analyse av Kulturskolenes rammeplan og kapittel 8 om kulturskolen i Stortingsmelding 18 (2020-2021), vil sammen med kvalitative forskningsintervju med informanter fra praksisfeltet utgjøre empiri.

Hermeneutisk fortolkningstradisjon ligger til grunn for arbeidet med empiri. Materialet vil bli belyst og drøftet opp mot ulike teorier. Sammenbindende teoretisk rammeverk er retninger innen den nye kultursosiologien, og teoretiske innfallsvinkler er ledelse og kunstpedagogisk filosofi.

Problemstilling

Prosjektet vil identifisere hvilke kunst- kunnskapssyn som er gjeldende for den norske offentlige kulturskolen, og undersøke disse i forhold til tre aktører:

  • Offentlig politikk gjennom offentlige dokumenter
  • Lærere ved kulturskolen
  • Ledelse ved kulturskolen

Undersøkelsen vil ta for seg hvordan disse tre aktørene med sine kunst- og kunnskapssyn bidrar til å identifisere og analysere særtrekk ved kulturskolen som institusjon.

Hovedproblemstillingen er:

Hva slags kunst- og kunnskapssyn kjennetegner kulturskolen som institusjon og hvordan konstitueres det av ulike aktører?

Følgende delproblemstillinger skal bidra til drøftinger og konklusjoner som kan belyse hovedproblemstillingen:

  • Hvilke kunst- og kunnskapssyn om kulturskolen kommer til uttrykk i den offentlige politikken?
  • Hvilke kunst- og kunnskapssyn kommer til uttrykk blant kulturskolelærere?
  • Hvilke kunst- og kunnskapssyn kommer til uttrykk blant kulturskoleledelse?

Artikler relevante

Publisert: 8. jun. 2022 — Oppdatert: 8. mar. 2024