Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Anne Jordhus-Lier: Kulturskolen i skjæringsfeltet mellom allsidighet og spesialkompetanse

En utforskring av profesjonsidentitetene til musikklærere i den norske kulturskolen.

Fagområde: Musikkpedagogikk

Sammendrag

I Norge er enhver kommune lovforpliktet til å drive kulturskole, og skolen har ulike oppgaver. Den skal gi elevene mulighet til å spesialisere seg, men har også som målsetting å legge til rette for sosial inkludering i samfunnet. Lærerne som utfører disse oppgavene er for det meste spesialister. Hvordan balanserer kulturskolen disse målene, og hvordan forener musikklærerne ulike forventninger?

Studien undersøker lærernes profesjonsidentiteter, ved å studere konkurrerende diskurser i kulturskolen og hvordan læreridentiteter blir konstruerte gjennom disse. Studien har en diskursteoretisk tilnærming (Laclau & Mouffe 2001) der identiteter er forstått som identifikasjon med subjektposisjoner. Den bygger også på profesjonsteorier (Abbott 1988; Freidson 2001; Molander & Terum 2008b). Disse teoriene tilfører en ramme for å diskutere hva det betyr for et yrke å være en profesjon, og de tilbyr en inngang for bedre å forstå hvilke subjektposisjoner som konstrueres og spenninger som skapes.

Basert på 16 lærerintervjuer og dokumentanalyse identifiserer studien flere institusjons- og lærerdiskurser som konkurrerer om å definere feltet. Studien identifiserer seks analytisk distinkte subjektposisjoner innenfor disse diskursene. De fleste lærerne i studien identifiserer seg med flere av disse subjektposisjonene, enten samtidig eller vekselsvis avhengig av situasjonen.

Forskningsmetodologien baserer seg på kvalitative metoder og diskursanalyse. Semistrukturerte intervjuer med seksten musikklærere fra tre forskjellige skoler er analysert sammen med dokumentmateriale som består av forrige og nåværende rammeplanen for kulturskolen (Norsk kulturskoleråd 2003, 2016) og politiske dokumenter fra den forrige og nåværende regjeringen (pr 2018).

Mens institusjonsdiskursen bredde er dominerende i dokumentene, er lærerdiskursen spesialisering dominerende i intervjumaterialet. Dette skaper spenninger. Jordhus-Lier foreslår en måte å håndtere denne spenningen på, nemlig å institusjonalisere allsidighet i kulturskolen ved å gi rom for ulike spesialister. Med andre ord kan en mangfoldig gruppe lærere med ulike spesialkompetanser tilrettelegge for allsidighet og bredde på institusjonsnivå, og bidra til å balansere behovene for bredde og dybde, og allsidighet og spesialisering, i kulturskolen.

Selv om musikklæreridentitet har vært undersøkt i flere studier, er denne studien unik i sitt fokus på profesjonsidentiteter i den norske kulturskolen. Denne studien bidrar derfor til eksisterende kunnskap.

Ph.d.-avhandlingen

Avhandlingens fulle tittel:

Institutionalising versatility, accommodating specialists. A discourse analysis of music teachers’ professional identities within the Norwegian municipal school of music and arts.

Avhandlingen er en monografri, og den er skrevet på engelsk.

Avhandlingen er tilgjengelig i NMHs vitenarkiv.


Artikler relevante

Publisert: 16. jun. 2014 — Oppdatert: 21. feb. 2024