Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Ville Langfeldt: Holistisk harmonisk identifikasjon.

En teoretisk og empirisk studie av holistisk oppfatning av harmonisk gehør.

Fagområde: Musikkpedagogikk.

Sammendrag

Avhandlingen utforsker holistisk harmonisk identifikasjon. Evnen til slik lytting er av gehørteoretiker Gary S. Karpinski beskrevet som den mest effektive og presise formen for harmonisk gehør, men har hittil manglet en klar definisjon. Det har også manglet didaktiske strategier for å fremme slike evner hos gehørstudenter, samt enighet rundt hvorvidt didaktiske strategier overhodet er mulige.

Avhandlingen består av tre deler. Første del er en teoretisk studie, hvor holistisk harmonisk identifikasjon undersøkes bredt ved hjelp av gestaltteoretiske prinsipper og en økologisk tilnærming til persepsjon. Denne studien avsluttes med en diskusjon av mulige didaktiske tilnærminger, inkludert en «metaforisk» tilnærming til harmonisk lytting. Denne tilnærmingen baserer seg på påstanden om at det å høre en akkord eller akkordprogresjon som noe innebærer å anerkjenne og sette begrep på dens holistiske kvalitet.

Avhandlingens andre del er en kvalitativ dokumentanalyse som undersøker «metaforisk lytting» nærmere. Gjennom analyser av 20 engelskspråklige lærebøker som omhandler harmonikk, kartlegges metaforer som brukes i beskrivelsen av akkorders og akkordprogresjoners klanglige fremtoning. Målet er å undersøke hvorvidt bestemte metaforstrukturer har en mer allmenn utbredelse enn andre, og dermed kan ha relevans for gehørundervisningen. Det teoretiske grunnlaget for analysen er kognitiv metaforteori.

Tredje del er en statistisk studie som omhandler én av metaforene som ble kartlagt i doku-mentanalysen: harmonisk luminositet, eller tanken om at harmonikk kan uttrykke «lys» og «mørke». Fenomenet undersøkes empirisk gjennom et nettbasert eksperiment med 236 deltakere. Studien viser at harmonisk luminositet sannsynligvis er mer perseptuelt komplekst enn det gis inntrykk av i lærebøkene som benytter metaforen. Resultatene antyder også at harmonisk luminositet forutsetter en grad av perseptuell læring.

Avhandlingens primære bidrag er et konseptuelt rammeverk for holistisk harmonisk identifikasjon, som både klargjør konseptet og åpner for mer målrettede didaktiske strategier. Gjennom en videre utforsking av slike strategier bidrar avhandlingen også med nye perspektiver på metaforers betydning i musikalsk harmonikk.

Avhandlingen

Tittel: Holistic identification of musical harmony: A theoretical and empirical study.

Avhandlingen er en monografi, og den er skrevet på engelsk.

Avhandlingen er tilgjengelig i NMHs vitenarkiv Brage.

Artikler relevante

Publisert: 3. nov. 2017 — Oppdatert: 31. jan. 2023