Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Musikkhøgskolens historieprosjekt

Gammelt bilde av inngangspartiet til NMH i 1983

I 2023 fyller Noregs musikkhøgskole 50 år. Historieprosjektet skal bidra til jubileet med forsking på og dokumentasjon av verksemda til institusjonen gjennom mange år.

Kva krefter var avgjerande for at vi fekk ein statleg norsk musikkhøgskole i 1973, 90 år etter at Ludvig Mathias og Peter Lindeman starta opp sin organistskole, seinare Musikkonservatoriet i Oslo? Kor stor plass har undervisning, utøving og ulike sjangrar hatt i musikkutdanninga i hovudstaden opp gjennom historia? Korleis har dei mest kjente norske musikarane prega institusjonane, og kva har vore hjartesakene til leiarane?

Historieprosjektet ved Noregs musikkhøgskole (NMH), som Lindemans Legat støttar, tar ikkje mål av seg til å svare utfyllande på alle desse spørsmåla, og andre vil kome til. Men nokre av dei er sentrale for arbeidet fram mot 50-årsjubileet i 2023. Målet for prosjektet er å få fram forsking om og dokumentasjon av historia til NMH og å sjå på korleis verksemda har hatt med musikkutdanningshistorie generelt å gjere.

Arkivmateriale, intervju og formidling

Det finst eit rikt arkivmateriale å ta fatt i, frå organistskole- og konservatoriedagane fram til nyare tid, og bøker om NMH og liknande institusjonar. Dette, og relevant teori, blir brukt til å kaste lys over historia frå mange vinklar. Prosjektet vil ikkje minst søke å fange opp kunnskap formidla gjennom praksis, som ofte ikkje blir skriven ned. Korleis reflekterer lærarar ved NMH om fagfelta sine, anten det er musikkhistorie, klassisk song, folkemusikk, jazzimprovisasjon, musikkterapi, dirigering, kyrkjemusikk eller musikkpedagogikk? Eller for den del: kva tankar gjer rektorar og andre leiarar seg om å drive ein institusjon som NMH?

Intervju er ein god inngang til slik kunnskap og i løpet av prosjektperioden vil vi ha samtalar med ei rad sentrale personar ved NMH frå tida før og etter 1973 – representantar for ulike fagfelt, i ulike generasjonar og roller. Intervjua gir materiale for forsking og analyse og stoff til portrettintervju og annan populær formidling, på nett eller på trykk.

Forskningsintervju og handsaming av arkivmateriale vil bli gjennomført i tråd med gjeldande reglar og Noregs musikkhøgskoles retningslinjer for personvern. Dersom du har vore knytt til NMH, er det muleg at data om deg vil bli behandla i prosjektet. Om du ønskjer innsyn i kva for opplysningar som er registrert om deg, om du ev. vil korrigere eller slette noko, eller har andre spørsmål om dette, ta kontakt med prosjektleiar Nina Nielsen Urholt.

Artikler relevante